Višnjica

Crkva Sv. Nikole u Višnjici sagrađena je 1842. kao jedobrodna građevina sa jednom oltarskom i dve pevničke apside.

Oživljavanje jednostavno obrađenih fasade postignuto je nizom slepih arkada. Zapadnom fasadom dominira dekorativno obrađeni portal sa mozaičkom predstavom patrona hrama u luneti iznad portala.

Crkva Sv. Nikole u Višnjici predstavlja karakterističan primer sakralne arhitekture u Srbiji iz vremena kneza Miloša, koje karakteriše napuštanje baroknog arhitektonskog nasleđa.