Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispravka), člana 34. Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda del. broj R 4843/17 od 14.11.2017. godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. R 4189/18 od 29. oktobra 2018. godine Upravni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda raspisao je Javni konkurs za imenovanje direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Novosti oglas