Skip to Content

Monthly Archives: January 2012

Izvodjenje radova na kulturnim dobrima

2008

Stara osnovna škola u Boždarevcu , Opština Barajevo – restauracija
Stara kuća porodice Miletić u Vreocima, Opština Lazarevac – priprema za dislokaciju
Manastir Fenek – crkva svete Petke
Kapela porodice Spirta na Zemunskom groblju

2. faza sanacije i restauracije
Spomenik na mestu stradanja despota Stefana Lazarevića

Restauracija
Spomen česma Crkvenac u Mladenovcu

Sanacija, restauracija i uredjenje
Jevrejsko groblje u Ledinama

Sanacija i uredjenje
2004

 

Radovi na kulturnim dobrima izvedeni 2004. godine

 

Konzervatorsko- restauratorski projekti

(2004)

Beogradska tvrdjava

Javni spomenici i znamenita mesta

Gradska arhitektura

(2005)

Beogradska tvrdjava

Sakralna arhitektura

Objekti narodnog graditeljstva

Gradska arhitektura

(2006)

Gradska arhitektura

Beogradska tvrdjava

(2007)
Gradska arhitektura

Sakralna arhitektura

Objekti narodnog graditeljstva

(2008)

Beogradska tvrdjava

Gradska arhitektura

Ostali konzervatorsko-restauratorski projekti

Sakralna arhitektura

Istraživanja

(2004)

 •  Istraživanje fonda Opštine grada Beograda u Arhivu grada Beograda i posebnih fondova Arhiva Srbije i Arhiva Srbije i Crne Gore

Sistematsko istraživanje

 • Zaštitna arheološka iskopavanja Okretnice u Rajićevoj ulici
 • Arheološka i arhitektonska istraživanja kompleksa Sahat kapije

(2005)

 • Preliminarna sondažna arheološka iskopavanja

1. Arheološki lokalitet Plavinački Potok, naselje Ritopek, Opština Grocka
2. Arheološki lokalitet Ravnice-naselje Leskovac, opština Lazarevac
3. Arheološki lokalitet Crkvine – naselje Stubline, opština Obrenovac

 • Sistematska arheološka iskopavanja i arhitektonska istraživanja

1. Beogradska tvrdjava – Sektor Jugoistočnog bedema Gornjeg grada izmedju Sahat kapije i „Proloma“
2. Manastir Kastaljan – završna arheološka istraživanja

 • Sistematska istraživanja fondova

Istraživanje fonda Opštine grada Beograda u Arhivu grada Beograda i posebnih fondova Arhiva Srbije i Arhiva Jugoslavije

(2006)

 • Arheološka iskopavanja na prostoru bloka izmedju ulica Tadeuša Košćuška, Cincar Janka, Cara Uroša i Uzun Mirkove
 • Zaštitna  arheološka iskopavanja u Cincar Jankovoj  ulici

(2008)

 • Lokalitet  STARI MANASTIR RAKOVICA,  selo Rakovica, opština Voždovac
 • Arheološka  istraživanja lokaliteta  Crkvine -Stubline kod  Obrenovca, kampanja 2008. godine
 • Istraživanje i valorizacija javnih prostora u Beogradu

Uspon Beograda 2

Ime autora: Milivoje M. Kostić, priredile: Olga Latinčić i Gordana Gordić
Izdavač: Istorijski arhiv Beograda i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1994
Cena: tiraž rasprodat
Knjiga Uspon Beogradaje svojevrsna zbirka priča o bankarima, trgovcima i zanatlijama Beograda iz druge polovine 19. i sa početka 20. veka.Sadrži 54 biografije značajnih privrednih ličnosti, koje je sakupio i obradio Milivoje M. Kostić, takodje trgovac i bankar.U ovim biografijama mogu se naći podaci o poreklu, porodicama i zaslugama beogradkih dobrotvora – podizanju zadužbina i spomenika, osnivanju humanitarnih fondova.

Knjiga je dopunjena i Registrom imena, fotodokumentacijom poslovnih zgrada i porodičnih kuća i spiskom ulica i trgova sa podacima o nastanku i promenama naziva.

Beogradska tvrdjava

 

Ime autora: Marko Popović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Mesto i godina izdanja: Beograd 1995

Knjiga Beogradska tvrdjava predstavlja sažetu istoriju utvrdjenja od osnivanja antičkog Singidunuma, preko slovenskog Beograda do uloge Beogradske tvrdjave u 19. i 20. veku.NJen viševekovni razvoj sagledan je kroz brojne sačuvane istorijske izvore i rezultate arheoloških istraživanja.

Poseban akcenat je stavljen na proučavanje razvojnih tokova fortifikacija u širim, evropskim, okvirima i to od antičkog utvrdjenog logora – kastruma, preko utvrdjenja sednjovekovnog grada, do savremene bastione artiljerijske tvrdjave.

Knjiga je štampana na srpskom i engleskom jeziku.

Zgrada Ministarstva prosvete

Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Vukova zadužbina i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1996
Tiraž rasprodat
Knjiga Zgrada Minisatrstva prosveteje monografski prikaz jedne od najstarijih srpskih institucija.Na sedamdesetak strana knjige autor nas upoznaje sa istorijom zgrade, koja je podignuta kao privatna kuća, ali je gotovo uvek služila javnim potrebama – od Konzulata Ruske Carevine, preko Doma srpske ratne siročadi do kancelarije Minisarstva prosvete.Posebna poglavlja posvećena su arhitekturi, unutrašnjem uredjenju zgrade i radu Dragutina Inkiostrija na slikanim dekoracijama. Svako poglavlje prate prilozi u vidu planova, svremene i istorijske fotografije i istorijskih dokumenata.

Putevima zaštite spomenika kulture

Ime autora: Jovan Sekulić
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Knjiga Putevima zaštite spomenika kulturepredstavlja zbirku objavljenih intervjua i tekstova Jovana Sekulića, osnivača i dugogodišnjeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.Svojim stručnim tekstovima, objavljenim tokom rada na zaštiti spomeničkog nasledja Beograda u mnogim naučnim publikacijama, ali i u časopisim i dnevnim listovima, posebno u kulturnom dodatku lista „Politika“, Sekulić je doprineo informisanju beogradske javnosti o rezultatima rada Zavoda kao i boljem poznavanju vrednosti spomeničke baštine Beograda.

Osim o zaštiti spomeničke baštine u zemlji, sekulić piše i o zaštiti kulturnih dobara srpskog porekla u inostranstvu, pre svega u Madjarskoj, Grčkoj i Tunisu.

Arhitekt Konstantin A. JovanovićIme autora: Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Cena: tiraž rasprodat


Katalog i izložba posvećeni jednom od najznačajnijih srpskih arhitekata sa kraja 19. i početka 20. veka, predstavljaju pokušaj sagledavanja projektantskog rada Konstantina Jovanovića u Beogradu.Pored izvedenih objekata, katalogom su predstavljeni i neizvedeni radovi kao i srušeni objekti, što daje potpuniju sliku stvaralačkog opusa ovog arhitekte.

Pored javnih zdanja – Palate Narodne banke, Zadužbine Nikole Spasića, projekta za Narodnu skupštinu, predstavljene su i privatne kuće advokata Marka Stojanovića, Koste Milenkovića, Katarine Jovanović i druge.

Svaki od objekata je pored teksta propraćen planovima i fotografijama.

Ruski arhitekti u Beogradu


Ime autora: Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Cena: tiraž rasprodat


 

Katalogom i izložbom Ruski arhitekti u Beogradupredstavljena su najznačajnija dela ruskih arhitekata emigranata u Beogradu izmedju dva svetska rata.Zahvaljujući njihovom visokom obrazovanju ruski arhitekti su bili angažovani na izgradnji monumentalnih zdanja za potrebe Dvora i države, što im je donelo atribut „državnih arhitekata“.

Katalogom su predstavljeni radovi Nikole Krasnova, Sergeja Smirnova, Vasilija Baumgartena, Viktora Lukomskog, Grigorija Samojlova, Djordja Kovaljevskog, Romana Verhovskoja, Vasilija Androsova i Valerija Staševskog.

Preuzmi pdf verziju

Velika škola 1808-1813

Publikacije
Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2004
Prema rečima autora ovaj monografski prikaz predstavlja svojevrsni zbir informacija, saznanja i tumačenja o dva objekta Velike škole i njihovim funkcijama kroz duži vremenski period.

Uz likovne i grafičke priloge moguće je približiti vreme Prvog srpskog ustanka, ali i sačuvane objekte sa njihovim urbanim okruženjem.

Poseban akcenat stavljen je na ličnost Ivana Jugovića, idejnog tvorca, osnivača i prvog učitelja Velike škole.

Posebnim poglavljima obradjen je istorijat Velike škole kao prosvetne ustanove, objekti u kojima je bila smeštena, kao i njihovo istorijsko okruženje.

Knjiga je dopunjena registorm ličnosti, mesta, dogadjaja, ustanova i predmeta, kao i bogatom istorijskom fotodokumentacijom.