Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: januar 2012

Katalog nepokretnih kulturnih dobara

Stručni i naučni skupovi

Izložbe

Izvođenje radova na kulturnim dobrima

2008

Stara osnovna škola u Boždarevcu , Opština Barajevo – restauracija
Stara kuća porodice Miletić u Vreocima, Opština Lazarevac – priprema za dislokaciju
Manastir Fenek – crkva svete Petke
Kapela porodice Spirta na Zemunskom groblju

2. faza sanacije i restauracije
Spomenik na mestu stradanja despota Stefana Lazarevića

Restauracija
Spomen česma Crkvenac u Mladenovcu

Sanacija, restauracija i uređenje
Jevrejsko groblje u Ledinama

Sanacija i uređenje
2004

 

Radovi na kulturnim dobrima izvedeni 2004. godine

 

Elaborati za urabanističke planove

Konzervatorsko- restauratorski projekti

(2004)

Beogradska tvrđava

Javni spomenici i znamenita mesta

Gradska arhitektura

(2005)

Beogradska tvrđava

Sakralna arhitektura

Objekti narodnog graditeljstva

Gradska arhitektura

(2006)

Gradska arhitektura

Beogradska tvrđava

(2007)
Gradska arhitektura

Sakralna arhitektura

Objekti narodnog graditeljstva

(2008)

Beogradska tvrđava

Gradska arhitektura

Ostali konzervatorsko-restauratorski projekti

Sakralna arhitektura

Istraživanja

(2004)

 •  Istraživanje fonda Opštine grada Beograda u Arhivu grada Beograda i posebnih fondova Arhiva Srbije i Arhiva Srbije i Crne Gore

Sistematsko istraživanje

 • Zaštitna arheološka iskopavanja Okretnice u Rajićevoj ulici
 • Arheološka i arhitektonska istraživanja kompleksa Sahat kapije

(2005)

 • Preliminarna sondažna arheološka iskopavanja

1. Arheološki lokalitet Plavinački Potok, naselje Ritopek, Opština Grocka
2. Arheološki lokalitet Ravnice-naselje Leskovac, opština Lazarevac
3. Arheološki lokalitet Crkvine – naselje Stubline, opština Obrenovac

 • Sistematska arheološka iskopavanja i arhitektonska istraživanja

1. Beogradska tvrđava – Sektor Jugoistočnog bedema Gornjeg grada između Sahat kapije i „Proloma“
2. Manastir Kastaljan – završna arheološka istraživanja

 • Sistematska istraživanja fondova

Istraživanje fonda Opštine grada Beograda u Arhivu grada Beograda i posebnih fondova Arhiva Srbije i Arhiva Jugoslavije

(2006)

 • Arheološka iskopavanja na prostoru bloka između ulica Tadeuša Košćuška, Cincar Janka, Cara Uroša i Uzun Mirkove
 • Zaštitna  arheološka iskopavanja u Cincar Jankovoj  ulici

(2008)

 • Lokalitet  STARI MANASTIR RAKOVICA,  selo Rakovica, opština Voždovac
 • Arheološka  istraživanja lokaliteta  Crkvine -Stubline kod  Obrenovca, kampanja 2008. godine
 • Istraživanje i valorizacija javnih prostora u Beogradu

Uspon Beograda 2

Ime autora: Milivoje M. Kostić, priredile: Olga Latinčić i Gordana Gordić
Izdavač: Istorijski arhiv Beograda i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1994
Cena: tiraž rasprodat
Knjiga Uspon Beogradaje svojevrsna zbirka priča o bankarima, trgovcima i zanatlijama Beograda iz druge polovine 19. i sa početka 20. veka.Sadrži 54 biografije značajnih privrednih ličnosti, koje je sakupio i obradio Milivoje M. Kostić, takođe trgovac i bankar.U ovim biografijama mogu se naći podaci o poreklu, porodicama i zaslugama beogradkih dobrotvora – podizanju zadužbina i spomenika, osnivanju humanitarnih fondova.

Knjiga je dopunjena i Registrom imena, fotodokumentacijom poslovnih zgrada i porodičnih kuća i spiskom ulica i trgova sa podacima o nastanku i promenama naziva.

Beogradska tvrđava

 

Ime autora: Marko Popović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Mesto i godina izdanja: Beograd 1995

Knjiga Beogradska tvrđava predstavlja sažetu istoriju utvrđenja od osnivanja antičkog Singidunuma, preko slovenskog Beograda do uloge Beogradske tvrđave u 19. i 20. veku.Njen viševekovni razvoj sagledan je kroz brojne sačuvane istorijske izvore i rezultate arheoloških istraživanja.

Poseban akcenat je stavljen na proučavanje razvojnih tokova fortifikacija u širim, evropskim, okvirima i to od antičkog utvrđenog logora – kastruma, preko utvrđenja sednjovekovnog grada, do savremene bastione artiljerijske tvrđave.

Knjiga je štampana na srpskom i engleskom jeziku.

Zgrada Ministarstva prosvete

Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Vukova zadužbina i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1996
Tiraž rasprodat
Knjiga Zgrada Minisatrstva prosveteje monografski prikaz jedne od najstarijih srpskih institucija.Na sedamdesetak strana knjige autor nas upoznaje sa istorijom zgrade, koja je podignuta kao privatna kuća, ali je gotovo uvek služila javnim potrebama – od Konzulata Ruske Carevine, preko Doma srpske ratne siročadi do kancelarije Minisarstva prosvete.Posebna poglavlja posvećena su arhitekturi, unutrašnjem uređenju zgrade i radu Dragutina Inkiostrija na slikanim dekoracijama. Svako poglavlje prate prilozi u vidu planova, svremene i istorijske fotografije i istorijskih dokumenata.