Pređi na Sadržaj

Arhive po godinama: 2011

Dejan Matović

diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Godina rođenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani pravnik / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

decembar 2021-  Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda / diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova:

 • sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa;
 • vodi upravni postupak iz delokruga rada;
 • priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;
 • priprema dokumentaciju, izrađuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu i pravne lekove i predloge za dozvolu izvršenja nadležnim sudovima;
 • priprema dokumenta i elemente za izradu programa i planova iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;
 • učestvuje u izradi i pripremi radnog materijala za sednice Upravnog i Nadzornog odbora, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih;
 • daje stručnu podršku u procesu formiranja planova rada;
 • daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja;
 • sprovodi zakonom poverene poslove u zaštiti kulturne baštine;
 • učestvuje u pripremi i izradi dokumenata i procedura u vršenju poslova matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;
 • prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata s propisima iz delokruga rada;
 • izrađuje ugovore, učestvuje u praćenju njihove realizacije i prati vrstu pravnih mera;
 • prati i koordinira sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih;
 • razvija partnersku saradnju sa drugim ustanovama, strukovnim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 • stara se o primeni zakona i drugih propisa;
 • daje informacije strankama u vezi s pravnom zaštitom kulturnih dobara;
 • sačinjava mesečne izveštaje o radu;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora, pomoćnika direktora i direktora.

oktobar 2018- novembar 2021 Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju/ pomoćnik direktora Sektora / Sektor pravnih i opštih poslova

oktobar 2012- septembar 2018 Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju / rukovodilac Službe / Služba imovinskopravne dokumentacije

januar 2012-oktobar 2012 Agrobanka a.d. Beograd / Nova Agrobanka a.d Beograd / direktor Odeljenja dinarskog platnog prometa / Sektor platnog prometa i poslova sa stanovništvom

2009 -2011  Agrobankaa.d. Beograd / viši saradnik/direktor Odeljenja/Odeljenje unutrašnje kontrole

2008 -2009  Agrobankaa.d. Beograd / direktor Ekspoziture Novi Beograd/ Filijala Beograd

2004-2008 Agrobanka a.d. Beograd / direktor Odeljenja dinarskog platnog prometa / Sektor platnog prometa i poslova sa stanovništvom

2003-2004 Agrobanka a.d. Beograd / viši saradnik koordinator tima za otvaranje  računa i saradnju sa klijentima / Odeljenje dinarskog platnog prometa

2002-2003 Agrobanka a.d. Beograd / samostalni saradnik za pravne poslove i naplatu / Odeljenje dinarskog platnog  prometa

1997-2002 Agrobanka a.d. Beograd / saradnik za kadrovske poslove / Odeljenje pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Ostalo:

Liderske veštine, diploma Instituta ekonomskih nauka IEN i Beogradske Akademije Korisnički servis, sertifikat Instituta ekonomskih nauka IEN i Beogradske Akademije

Zemun

Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „ZEMUN“

STARI GRAD za web

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

 • Ičkova kuća, Ugao Bežanijske 18 i Svetosavske 23, (Rešenje Zavoda br. 753/4 od 31.12.1965); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Kuća porodice Karamata, Karamatina 17, (Rešenje Republičkog zavoda br. 929 od 21.12.1950); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović, Glavna 6, (Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture APV br. 218 od 27.2.1951); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Livnica „Pantelić“,Gajeva 15, (Rešenje Zavoda br. 84/2 od 20.10.1971); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

Prostorne kulturno istorijske celine

 • Staro jezgro Zemuna, (Rešenje Zavoda br. 949/2 od 1.11.1966); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
  mapa – pdf
KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Arheološka nalazišta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Lokaliteti s arheološkim sadržajem

 • Šančine – Sakule u Ugrinovcima
 • Kompleks lokaliteta na desnoj obali Dunava, uzvodno od Zemuna na delu od Goveđeg Broda do Kapele

Graditeljski objekti

 • Vila Svetozara Mićovića, Pregrevica 50
 • Kafana „Beli medved“ u Zemunu, Vasilija Vasilijevića 10
 • Fabrika „Teleoptik“, Cara Dušana 139
 • Crkva Blažene Deve Marije u Zemunu, Veliki trg
 • Kuća Rosandić, Starca Vujadina 5, Kapetana Radiča Petrovića 1
 • Zgrada industrijalca Dragana Tomljenovića, Starca Vujadina 1, 22. oktobra 7-11

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima

 • Modernistička celina Zemuna mapa pdf

Granice: 22. oktobra, Karađorđev trg, Karađorđeva, Nikolaja Ostrovskog, Avijatičarski trg

Zahtev za dobijanje saglasnosti za postavljanje reklama

download


Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva:

Pravni osnov – vlasnički list, overeni ugovor sa Skupštinom stanara ( Savetom zgrade ) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglašnošću zakupodavca.
Grafički prikaz predloga dispozicije i oblika reklame i odrednica u visinskom smislu u odnosu na etaže i fasadne elemente zgrade, u razmeri 1:100 ili 1:50 ( NA POLEĐINI SE NALAZI PRIMER KAKO JE POTREBNO PRIKAZATI CRTEŽ REKLAME )

NAPOMENA:
Rok za izdavanje Rešenja i saglasnosti je u zakonom propisanom roku.

Saglasnost se naplaćuje jednokratno po Cenovniku Zavoda.

Zahtev za dobijanje saglasnosti za postavljanje letnjih bašti

download


Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za izdavanje saglasnosti za postavljanje letnjih bašti:

Pravni osnov – ugovor o vlasništvu ili zakupu lokala
Saglasnost sekretarijata za saobraćaj za tekuću godinu.
Grafički prikaz položaja letnje bašte, njenih elemenata, kao i odrednica u visinskom smislu u odnosu na etaže i fasadne elemente zgrade, drvoreda i sl. u razmeri 1:100 ili 1:50 ( NA POLEĐINI SE NALAZI PRIMER KAKO JE POTREBNO PRIKAZATI CRTEŽ LETNjE BAŠTE )

NAPOMENA:
Rok za izdavanje potrebne saglasnosti je u zakonom propisanom roku.

Saglasnost se naplaćuje jednokratno po cenovniku Zavoda, a po utvrđenoj kvadraturi letnje bašte za koju je zadužen Sekretarijat za saobraćaj.

Zahtev za izdavanje Rešenja o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju (za postavljanje sredstva za oglašavanje)

Preuzmi
1. U formular je potrebno uneti pun naziv projekta za koji se traži rešenje o davanju saglasnosti.

2. Takođe se mora navesti broj i datum Rešenja o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite, na osnovu kog je izrađen projekat.

3. Projekat obavezno treba da sadrži odgovarajuću licencu projektanta.

Naša delatnost

Osnovna delatnost Zavoda je zaštita spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta na području grada Beograda.

Delatnost zaštite nepokretnih kulturnih dobara, kojima se Zavod bavi, čine:

• istraživanje i evidentiranje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;
• predlaganje i utvrđivanje kulturnih dobara;
• vođenje registra i dokumentacije o kulturnim dobrima;
• pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara
• sopstvenicima i korisnicima tih dobara;
• staranje o korišćenju kulturnih dobara;
• predlaganje i praćenje sprovođenja mera zaštite kulturnih dobara;
• sprovođenje mera tehničke i fizičke zaštite kulturnih dobara;
• izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultaima rada na njihovoj zaštiti
• organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno-obrazovne delatnosti

Pored obavljanja ovih delatnosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda naročito:

• proučava nepokretna kulturna dobra u Beogradu i izrađuje studije, elaborate i projekte s odgovarajućom dokumentacijom radi njihove najcelishodnije zaštite i korišćenja;
• učestvuje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova putem dostavljanja raspoloživih podataka i uslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara i učestvuje u razmatranju predloga prostornih i urbanističkih planova;
• objavljuje građu o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim
dobrima u Beogradu;
• izrađuje projekte za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i učestvuje u izvoljenju tih radova;
• ostvaruje uvid u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara i
• obavlja i druge poslove iz domena zaštite nepokretnih kulturnih dobara.