Skip to Content

Monthly Archives: December 2016

ZBORNIK RADOVA SA VII KONFERENCIJE O KULTURNOM NASLEDjU- KULTURNI PREDEO


Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2016.godine

 


U vremenu  tranzicijske stihije kulturni predeo je u stanju stalnog rizika od neodgovarajuće, nekontrolisane urbanizacije, derurarizacije i neravnomernih demografskih kretanja.  Sedma u nizu konferencija o kulturnom nasledju pod nazivom Kulturni predeo, održana u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 10.11.2016.godine imala je za cilj da ukaže na opasnosti i doprinese prihvatanju kulturnog predela kao kvalitetno prihvatljivog modela za rešavanje problema zaštite kako materijalnog, tako i nematerijalnog kulturnog nasledja, i shodno tome da se u praksi tretira kao globalni, a ne  kao zbir pojedinačnih resursa. Istovremeno, namera je da se ukaže na neophodnost prihvatanja termina u oblasti zakonskih propisa u svrhe celovitijeg i adekvatnijeg odnosa prema ovoj vrsti nasledja.

Konferencija, kao i Zbornik radova koji je prati i koji je predstavljen  na samom skupu, podeljena je  na četiri tematske celine:
Kulturni predeo- zaštita kulturnog nasledja i prirodnog okruženja
Kulturni predeo – nematerijalne vrednosti
Kulturni predeo – upravljanje razvojem
Kulturni predeo – pravna regulativ i implementacija

Održavanje Konferencije i publikovanje Zbornika radova omogućila je Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

Preuzmi  PDF izdanje

 

Projekat „Nasledje za decu“ u OŠ „Vuk Karadžić“

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda započeo je edukativni Projekat „Nasledje za decu“ 2014. godine, koji je rezultirao velikim interesovanjem najmladjih učenika osnovnih škola, njihovih učitelja i pedagoga.

Sladjana Milojević

viši konzervator, tehničar

Arhitektonski tehničar, konzervator
Godina rodjenja: 1971
Obrazovanje: arhitektonski tehničar
sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs

 

 

Radno iskustvo:

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Odsek za dokumentaciju (od 2003)

Reference:

 • Ažuriranje dokumentacije za kulturna dobra, dobra koja uživaju status prethodne zaštite i sistematski istraženih blokova
 • Obrada i priprema podataka o kulturnim dobrima, dobrima koja uživaju status prethodne zaštite i sistematski istraženih blokova; izdavanje i primanje dokumenata; dorada dokumentacionog materijala; saradnja sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara, srodnim institucijama, pravnim i fizičkim licima, studentima i istraživačima; priprema dokumentacije za vršenje uvida u Zbirku dosijea kulturnih dobara, Zbirku fotodokumentacije, Zbirku planova i elaborata
 • Priprema dokumentacije za: elaborate – uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite i mere njihove zaštite za potrebe izrade regulacionih planova; projekte revitalizacije i rekonstrukcije; sistematska istraživanja; konferencije; izložbe; predavanja i prezentacije; predloge odluka o utvrdjivanju za kulturno dobro; izdavačku delatnost Zavoda

 

Projekti:

 • Projekat Digitalizacije dokumentacije kulturnih dobara i prezentacija projekta –”Biblioteka plus”, digitalizacija dokumentacije u bibliotekama (SANU, 2004), MISS (Beograd, 2008), IX konferencija NCD-a (Beograd, 2010), „Upravljanje dokumentima – zakonska, stručna i tehnička pitanja“ (Istorijski arhiv Beograda, 2010), „BEOGIS“ – Projekat geografskog informacionog sistema grada Beograda (2011), Zavod (Beograd, 2011)
 • Katalog „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“ (od 2010)
 • „Katalozi za 10 spomenika kulture“ – tehnička saradnja sa koordinatorom i autorima tekstova kataloga (od 2008)
 • „Nasledje za decu“ – saradnja sa osnovnim školama na području grada Beograda, održavanje predavanja i radionice osnovcima o kulturnom nasledju grada Beograda (od 2014)
 • Izložba „Spomenici kulture vidjeni očima dece“ Zavod (Beograd, 2015)
 • Programski sistem za vodjenje, upravljanje i korišćenje digitalizovane i digitalne dokumentacije nepokretnog kulturnog nasledja grada Beograda (od 2016)
 • Promocija, prezentacija i popularizacija delatnosti Zavoda, kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom na području grada Beograda – Medjunarodni beogradski Sajam knjiga, Školski sajam kulture „Tržnica ideja“ u organizaciji Muzeja grada Beograda

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Član Društva konzervatora Srbije

 

 

Predavanje posvećeno Kosančićevom vencu studentima Pejzažne arhitekture Šumarskog fakulteta u Beogradu