Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: decembar 2011

Zemun

Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „ZEMUN“

STARI GRAD za web

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

 • Ičkova kuća, Ugao Bežanijske 18 i Svetosavske 23, (Rešenje Zavoda br. 753/4 od 31.12.1965); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Kuća porodice Karamata, Karamatina 17, (Rešenje Republičkog zavoda br. 929 od 21.12.1950); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović, Glavna 6, (Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture APV br. 218 od 27.2.1951); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Livnica „Pantelić“,Gajeva 15, (Rešenje Zavoda br. 84/2 od 20.10.1971); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

Prostorne kulturno istorijske celine

 • Staro jezgro Zemuna, (Rešenje Zavoda br. 949/2 od 1.11.1966); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
  mapa – pdf
KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Arheološka nalazišta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Lokaliteti s arheološkim sadržajem

 • Šančine – Sakule u Ugrinovcima
 • Kompleks lokaliteta na desnoj obali Dunava, uzvodno od Zemuna na delu od Goveđeg Broda do Kapele

Graditeljski objekti

 • Vila Svetozara Mićovića, Pregrevica 50
 • Kafana „Beli medved“ u Zemunu, Vasilija Vasilijevića 10
 • Fabrika „Teleoptik“, Cara Dušana 139
 • Crkva Blažene Deve Marije u Zemunu, Veliki trg
 • Kuća Rosandić, Starca Vujadina 5, Kapetana Radiča Petrovića 1
 • Zgrada industrijalca Dragana Tomljenovića, Starca Vujadina 1, 22. oktobra 7-11

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima

 • Modernistička celina Zemuna mapa pdf

Granice: 22. oktobra, Karađorđev trg, Karađorđeva, Nikolaja Ostrovskog, Avijatičarski trg

Zahtev za dobijanje saglasnosti za postavljanje reklama

download


Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva:

Pravni osnov – vlasnički list, overeni ugovor sa Skupštinom stanara ( Savetom zgrade ) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglašnošću zakupodavca.
Grafički prikaz predloga dispozicije i oblika reklame i odrednica u visinskom smislu u odnosu na etaže i fasadne elemente zgrade, u razmeri 1:100 ili 1:50 ( NA POLEĐINI SE NALAZI PRIMER KAKO JE POTREBNO PRIKAZATI CRTEŽ REKLAME )

NAPOMENA:
Rok za izdavanje Rešenja i saglasnosti je u zakonom propisanom roku.

Saglasnost se naplaćuje jednokratno po Cenovniku Zavoda.

Zahtev za dobijanje saglasnosti za postavljanje letnjih bašti

download


Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za izdavanje saglasnosti za postavljanje letnjih bašti:

Pravni osnov – ugovor o vlasništvu ili zakupu lokala
Saglasnost sekretarijata za saobraćaj za tekuću godinu.
Grafički prikaz položaja letnje bašte, njenih elemenata, kao i odrednica u visinskom smislu u odnosu na etaže i fasadne elemente zgrade, drvoreda i sl. u razmeri 1:100 ili 1:50 ( NA POLEĐINI SE NALAZI PRIMER KAKO JE POTREBNO PRIKAZATI CRTEŽ LETNjE BAŠTE )

NAPOMENA:
Rok za izdavanje potrebne saglasnosti je u zakonom propisanom roku.

Saglasnost se naplaćuje jednokratno po cenovniku Zavoda, a po utvrđenoj kvadraturi letnje bašte za koju je zadužen Sekretarijat za saobraćaj.

Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje dokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Preuzmi
DOKUMENTACIJA Zavoda za zaštitu spomenika kulture je razvrstana u sledeće zbirke (fondove):

1. Zbirka pisanih dokumenata – dosijea
2. Zbirka planova – planoteka
3. Zbirka fototečkog materijala – fototeka
4. Zbirka štampanog materijala – biblioteka i hemeroteka

U formularu treba navesti koja vrsta dokumentacionog materijala Vam je potrebna i u vezi sa kojim objektom (objektima).

Takođe je potrebno navesti pun naziv teme Vašeg istraživačkog rada, zbog koga ste zainteresovani da izvršite uvid u dokumentaciju.

Studenti koji žele da izvrše uvid u dokumentaciju su u obavezi da prilože potvrdu svog fakulteta o redovnom studiranju (ili o pohađanju postdiplomske nastave), kao i preporuku svog mentora za istraživački rad kojim se bave.

Dokumentacija Zavoda se ne može pozajmljivati.

Zahtev za izdavanje Rešenja o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju (za postavljanje sredstva za oglašavanje)

Preuzmi
1. U formular je potrebno uneti pun naziv projekta za koji se traži rešenje o davanju saglasnosti.

2. Takođe se mora navesti broj i datum Rešenja o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite, na osnovu kog je izrađen projekat.

3. Projekat obavezno treba da sadrži odgovarajuću licencu projektanta.

Zahtev za izdavanje Rešenja o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite (za postavljanje sredstva za oglašavanje)

Preuzmi

Preuzmi primer grafičkog prikaza

Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva:

Pravni osnov – vlasnički list, overeni ugovor sa Skupštinom stanara ( Savetom zgrade ) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglašnošću zakupodavca.
Grafički prikaz predloga dispozicije i oblika reklame i odrednica u visinskom smislu u odnosu na etaže i fasadne elemente zgrade, u razmeri 1:100 ili 1:50

NAPOMENA:
Rok za izdavanje Rešenja i saglasnosti je u zakonom propisanom roku.

Saglasnost se naplaćuje jednokratno po Cenovniku Zavoda.

Zahtev za izdavanje potvrde o statusu objekta

preuzmi

Potvrda o statusu objekta je polazni dokument. Ako niste sigurni da li objekat koji Vas interesuje uživa status zaštite ili prethodne zaštite, ovim dokumentom ćete razrešiti tu dilemu.

Zahtev za izdavanje potvrde o statusu objekta može podneti bilo ko u vezi sa bilo kojim objektom.

Osim izvođenja građevinskih radova na objektu, potvrda o njegovom statusu Vam može biti potrebna i u drugim administrativnim poslovima.

 

Naša delatnost

Osnovna delatnost Zavoda je zaštita spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta na području grada Beograda.

Delatnost zaštite nepokretnih kulturnih dobara, kojima se Zavod bavi, čine:

• istraživanje i evidentiranje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;
• predlaganje i utvrđivanje kulturnih dobara;
• vođenje registra i dokumentacije o kulturnim dobrima;
• pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara
• sopstvenicima i korisnicima tih dobara;
• staranje o korišćenju kulturnih dobara;
• predlaganje i praćenje sprovođenja mera zaštite kulturnih dobara;
• sprovođenje mera tehničke i fizičke zaštite kulturnih dobara;
• izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultaima rada na njihovoj zaštiti
• organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno-obrazovne delatnosti

Pored obavljanja ovih delatnosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda naročito:

• proučava nepokretna kulturna dobra u Beogradu i izrađuje studije, elaborate i projekte s odgovarajućom dokumentacijom radi njihove najcelishodnije zaštite i korišćenja;
• učestvuje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova putem dostavljanja raspoloživih podataka i uslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara i učestvuje u razmatranju predloga prostornih i urbanističkih planova;
• objavljuje građu o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim
dobrima u Beogradu;
• izrađuje projekte za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i učestvuje u izvoljenju tih radova;
• ostvaruje uvid u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara i
• obavlja i druge poslove iz domena zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

Korisni linkovi

Međunarodna saradnja

2017. Saradnja sa Ambasadom Francuske i Udruženjem za negovanje kulture sećanja „Le souvenir Français na obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj u Beogradu.

2017. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na izvođenju radova na rekonstrukciji i restauraciji Malog stepeništa na Beogradskoj tvrđavi.

2016. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na realizaciji Projekta rekonstrukcije, restauracije i prezentacije Česme Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrđavi

2016. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na realizaciji Idejnog projekta rekonstrukcije u restauracije Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrđavi.

Saradnja sa Kantonalnim zavodom u Sarajevu, vezano za radove na Bajrakli džamiji u Beogradu
U saradnji sa jedinicom za obnovu Starog mosta u Mostaru; organizovana izložba sa predavanjem u zgradi Skupštini grada Beograda

Saradnja sa Restauratorskim zavodom Hrvatske u u Zagrebu, vezano za problem sanacije i restauracije spomenika Zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, vajara Ivana Meštrovića

Saradnja sa Muzejom arhitekture u Ljubljani, u cilju dobijanja dokumentacije za elaborat za proglašenje Crkve Sv. Antuna u Beogradu, arhitekte Plečnika