Pravni okvir:

 • Statut Zavoda
 • Informator o radu
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Beograd („Sl. list grada Beograda“, br. 3/2022)
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Odluka o imenovanom licu za zaštitu podataka o ličnosti
 • Zakon o kulturnim dobrima(„Sl. glasnik RS“ br. 71/94, 52/11, 99/11 dr.zakon);
 • Zakon o kulturi („Sl.glasnik RS“ br.72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr. i 6/2020)
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list RS“ br.18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje)
 • Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020)
 • Zakon o javnim službama  („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona, 83/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2014 – dr. zakon)
 • Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 i 118/21)
 • Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
 • Zakon o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015, 68/2015 i 91/2019)
 • Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/15 i 113/2017-dr. zakon)
 • Zakon  o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik rs“, br. 87/2018)

U svom radu sprovodimo i Konvenciju o zaštiti arhitektonskog nasleđa Evrope (Granada 1985)

U svom poslovanju Zavod primenjuje odluke koje je donela Skupština grada Beograda, i to:

 • Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 11/2014, 25/2014 – ispr., 34/2014, 2/2015, 29/2015, 63/2016, 118/2018, 10/2019, 26/2019, 17/2020, 50/2020 i 89/2020)
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017, 109/18, 26/2019, 62/2019, 26/2019, 62/2019, 17/2020, 89/2020 i 106/2020)
 • Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 15/2007, 78/2014, 86/2016, 96/2016, 4/2017 i 10/2019)
 • Odluka o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 3/2000, 19/2014 i 19/2017)
 • Odluka o komunalnom redu („Sl. list grada Beograda“, br.10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 60/2019, 17/2020, 89/2020 i 106/2020)