Pravni okvir:

 • Statut Zavoda
 • Informator o radu
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Beograd („Službeni list grada Beograda“, br. 2/2019 od 29.1.2019. godine).
 • Odluka o imenovanom licu za zaštitu podataka o ličnosti
 • Zakon o kulturnim dobrima(„Sl. glasnik RS“ br. 71/94, 52/11, 99/11 dr.zakon);
 • Zakon o kulturi („Sl.glasnik RS“ br.72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.)
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list RS“ br.18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje)
 • Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon)
 • Zakon o javnim službama  („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona, 83/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2014 – dr. zakon)
 • Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019)
 • Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br. 125/2003, 12/2006)
 • Zakon o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
 • Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)

U svom radu sprovodimo i Konvenciju o zaštiti arhitektonskog nasleđa Evrope(Granada 1985)