katalozi izlozbi

Ne zaboravljajući da je kulturno nasledje integralni, živ i dinamičan segment kulturnog identiteta svakog naroda, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pokrenuo je 2008. godine ediciju „Katalozi nepokretnih kulturnih dobara“. Upravo zbog toga što kulturu čine i objekti, prostori, ljudi, aktivnosti – koji imaju svojstva da obogaćuju čovekovu ličnost, podižu opšti kulturni nivo i razvijaju komunikacije, neophodno je da kulturno nasledje ima aktivno učešće u svakodnevnom životu ljudi. Novootkriveni doživljaj prošlosti zasnovan je na kulturnom i ukupnom civilizacijskom nasledju i gotovo je uvek svojevrstan oblik putovanja kroz istoriju. Katalozi se obraćaju čitaocu sa pozivom da istraže i „osveste“ odnos prema gradu u kojem žive, ali i gostima Beograda nudeći sažetak prošlosti i sadašnjosti grada na nekoliko stranica. Pored istorijata spomeničkih objekata i prostora u katalozima je prezentovana bogata dokumentacija kojom Zavod raspolaže, od planova i crteža, prko gravira i istorijskih prikaza, do savremenih fotografija kulturnih dobara.