Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude