U periodu izmedju 22. septembra i 10. decembra 2008. godine nastavljena su sondažna istraživanja na ovom lokalitetu. Otvorene su dve sonde, ukupne površine 96m². Obe sonde su otvorene radi provere rezultata dobijenih geofizičkim istraživanjima izvršenim prethodne godine.U sondi 05/2008, konstatovani su ostaci jedne veoma dobro sačuvane kuće iz perioda finalnog neolita (kraj Vinča-Pločnik faze) sa izuzetno bogatim inventarom pokretnih i nepokretnih arheoloških nalaza.

Kuća je bila veličine 9h7m, orijentisana dužim stranama približno sever-jug. U okviru kuće konstatovane su bar dve prostorije na osnovu pregradnih zidova. Očuvani su delovi zapadnog, severnog i istočnog zida, kao i tragovi stubova koji su nosili platna zida. Južni deo objekta delimično zalazi u profil i nije ove godine istražen.

U severozapadnom uglu objekta, konstatovani su ostaci jedne kalotaste peći, oko koje su stajale posude za hranu. Interesantno je da su ove posude očuvane u celosti. U severoistočnom delu otkriven je recepijent koji najverovatnije predstavlja žrtvenik.

U jugoistočnom delu istraženog objekta konstatovani su ostaci podnice još jedne manje peći. Unutar objekta otkriveno je devet grupa keramike, koje čine uglavnom cele posude ili posude koje se dobrim delom mogu rekonstruisati. Centralni deo objekta je najverovatnije bio popločan fragmentima keramike.

U centralnom delu kuće, stajao je žrvanj elipsoidne osnove sa jednom celom posudom in situ.
Na prostoru pored peći i žrvnja, konstatovana su tri groba sa skeletnim ukopima iz perioda 18-19.veka. I u prethodnoj kampanji 2006.godine, konstatovana je manja nekropola istočno od nalaza ovih grobova, pa se može pretpostaviti da i ovogodišnji otkriveni grobovi pripadaju istoj nekropoli.

U toku je obrada pokretnog arheološkog materijala, kao i konzervacija posuda iz objekta.

Tokom iskopavanja, nastavljeno je i sa geofizičkim ispitivanjima na prostoru istočno od terena istraživanog u ovogodišnjoj kampanji. Sa rezultatima dobijenim ovogodišnjim ispitivanjima ukupno je pokrivena površina od oko 3,5 ha prostora na kome se mogu očekivati ostaci objekata ovog naselja. Na osnovu površinskih nalaza na terenu, ovo naselje zahvatalo bi površinu od oko 16 ha.