U nedavno utvrdjenoj prostorno kulturno-istorijskoj celini „Područje uz Ulicu kneza Miloša u Beogradu“, a u okviru uredjenja fasada Beograda, na red je došla zgrada Privrednog suda u Ul. Masarikovoj br. 2. Trenutno su u toku radovi na sanaciji i restauraciji fasada, kao i krova zgrade koji se izvode na osnovu Idejnog projekta sanacije i restauracije fasada i krova zgrade Privrednog suda, uradjenog u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Radovi su započeli u februaru 2021. godine postavljanjem skele i pribavljanjem svih potrebnih dozvola i saglasnosti, finansirani su sredstvima Grada Beograda i Republike Srbije, a posao je poveren Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Na objektu je predvidjena zamena postojećih dotrajalih drvenih prozora novim drvenim energetski efikasnim prozorima, sanacija kapilarne vlage u zidovima, restauracija fasada sa svim elementima fasadne dekorativne plastike i zamena dotrajalih delova krovnog pokrivača. Takodje je predvidjeno i dekorativno osvetljenje uličnih fasada.

Prema usvojenoj dinamici radova, radovi bi trebalo da budu završeni do kraja tekuće godine.

Prema zamisli kneza Miloša, na prostoru izmedju ulica Nemanjine, Kneza Miloša, Resavske, grade se objekti koji od skromnijih kasarni prerastaju u Upravne državne objekte, medju kojima je bila i zgrada u Masarikovoj ulici. U njoj je, tokom druge polovine XIX veka bila smeštena Uprava gradjenja, a od 1880. godine Ministarstvo gradjevina. Podignut kao objekat javne namene i ima markantnu ugaonu poziciju. Monumentalna zgrada dugačkih fasadnih frontova oblikovana je u duhu akademizma, sa primenom stroge simetrije i geometrizovanih dekorativnih elemenata. Tokom vremena, objekat je imao više prepravki, adaptacija i dogradnji, čime je izmenjen njegov autentičan izgled. Predstavlja jedan od retko sačuvanih objekata javne namene iz prve polovine XIX veka u sklopu arhitektonsko – urbanističkog uredjenja Ulice kneza Miloša kao državnog, vojnog i administrativnog centra Beograda. Danas je u zgradi smešten Privredni sud.

Nalazi se u okviru prostorno kulturno-istorijske celine „Područje uz Ulicu kneza Miloša“ koja je utvrdjena za kulturno dobro krajem 2020. godine.