Захтев за издавање услова за предузимање мера техничке заштите ( конзерваторски услови)

Преузми

Напомена (важно)

У случају да желите да извршите инвестиционо-техничко одржавање објеката, потребно је да се Заводу обратите са молбом за давање сагласности за инвестиционо-техничко одржавање и приложите:
– правни основ ( власнички лист, уговор са Скупштином станара (Саветом зграде) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са сагласношћу закуподавца……)
– технички опис и предмер радова на инвестиционо-техничком одржавању