Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine “OBRENOVAC”

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Arheološka nalazišta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Mlin Suvobor u Obrenovcu, Kralja Petra Prvog 27a

 

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRDjIVANJA ZA KULTURNO DOBRO

Graditeljski objekti

  • Bogorodičina crkva u Zvečkoj, Zvečka, Draga Vukovića Korčagina 100A

 

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima

  • Obrenovačka čaršija

Granice: Parna strana ulice Miloša Obrenovića od broja 2 do 216 i neparna strana od broja 1 do broja 175, sa pripadajućim parcelama. Integralni deo Čaršije je i prostor Malog trga (Ulica Vlade Aksentijevića u potezu od Ulice Miloša Obrenovića do Ulice vojvode Mišića).