Spomenik kulture

Konatice, Obrenovac

link na mapu

Škola u Konaticama podignuta je 1869. godine. Koncipirana je kao gradjevina sa osnovom u obliku izduženog pravougaonika. Zidana je u opeci i pokrivena četvoroslivnim krovom sa biber crepom kao krovnim pokrivačem. Zgrada je centralnog tipa sa hodnikom koji je deli u dva jednaka simetrična dela. Levo i desno od hodnika nalaze se po dve jednake prostorije, od kojih su tri rezervisane za učionice, a četvrta za stan učitelja. Osim što je značajna za razvoj školstva u Srbiji (podignuta je na mestu starije škole iz tridesetih godina XIX veka), zgrada Osnovne škole u Konaticama predstavlja i jedan od najuspelijih primera utilitarne narodne arhitekture u okolini Beograda.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 553/3 od 19.06.1969.