Arheološko nalazište

Mislodjin, Obrenovac

link na mapu

U selu Mislodjinu, na padini prema Bačevačkom potoku, nalaze se ispitani i konzervirani ostaci manje trikonhalne crkve. Zidana je od opeke sa debelim fugama maltera. Zidovi naosa samo su delimično očuvani, dok je oltarska apsida potpuno uništena. U levoj konhi i zapadnom zidu priprate živopis je fragmentarno očuvan. Prema narodnom predanju, crkvu je podigao kralj Dragutin. Medjutim, po osnovi i materijalu od kojeg je gradjena, crkva se ne može datovati u XIII vek, već kao skromna seoska crkvica pripada kasnijem periodu. U istorijskim izvorima crkva se pominje u XVI veku. U tadašnjem popisu carskih hasova u beogradskoj nahiji iz 1560. godine nalazi se manastir Hristofor kod sela Bariča. Od 1966. godine, posle iskopavanja Muzeja grada Beograda, pretpostavlja se da je crkva podignuta u XV veku, za vreme despota Stefana Lazarevića, a obnovljena u drugoj polovini XVI veka. Po trikonhalnom rešenju osnove crkve, manastir Sv. Hristofora vezuje se za grupu spomenika moravske škole u centralnoj Srbiji.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1098/1 od 30.12.1968.