Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „MLADENOVAC“

KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE
Lokalitet s etnološkim ili prirodnjačkim sadržajem
  • Nadgrobni spomenik Vićentija Petrovića u Koraćici, Jovisko groblje u Koraćici. Katastarska parcela br. 2754 KO Koraćica

Lokalitet s istorijskim sadržajem

  • Zgrada OŠ „Kosta Đukić“ u Koraćici, Raje Stepanovića 9, Koraćica. Katastarska parcela br. 2606/1 KO Koraćica

Graditeljski objekti

  • Sakralna arhitektura Mladenovačkog namesništva, Velika Krsna, Vlaška – Ul. Prelepac 1, Dubona, Markovac, Mladenovac – Ul. kralja Aleksandra Obrenovića 27, Koraćica – Ul. Raje Stepanovića 7.
  • Crkva prenosa moštiju Svetog Nikole u Kovačevcu, Kovačevac, Svetog Nikole 17.

 

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA ZA KULTURNO DOBRO
(mere zaštite na navedenim nepokretnostima primenjivaće se tek nakon što Vlada RS donese akt o utvrđivanju, koji se objavljuje u “Službenom glasniku RS”)

Graditeljski objekti

  • Sobrašica u porti crkve Svetog Nikole u Kovačevcu
  • Kuća porodice Radosavljević sa pomoćnim objektima u Koraćici