Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „RAKOVICA“

KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Prostorne kulturno istorijske celine

  • Topčider, (Odluka, „Sl. list grada Beograda“ br. 16/87); Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 47/87)
    mapa -pdf
KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Miljakovačka crkva Svetih apostola Vartolomeja i Varnave, Miljakovac, Miška Kranjca 4.