Spomenik kulture

Gradski park 5, Zemun

link na mapu

Podignuta je 1836. godine za vreme kontumackog direktora Franca Minasa, po planovima graditelja Josifa Felbera, a na mestu starije katoličke kontumacke kapele. Oblikovana je u duhu baroka, jednostavno i dosledno. Jednobrodna gradjevina sa polukružnom apsidom podeljena je na šest traveja. NJen karantinski karakter izražen je u osnovi koja pored glavnog ulaza ima i šestoro vrata, po troja na svakoj podužnoj fasadi. Ovaj hram kao i pravoslavna kapela jedini su materijalni ostaci Kontumaca, važne privredne i sanitarne ustanove pograničnog Zemuna. Fond pokretnih dela spomeničkog značaja u kapeli Sv. Roka sastoji se od slika nastalih u XIX veku. Medju njima su dela slikara Živka Petrovića, Aleksandra Mašića, Dražanskog i nepoznatih autora.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 239/5 od 23.12.1966.