Arheološko nalazište

Progar, Surčin

link na mapu

Lokalitet je oko 1.5 km udaljen od centra naselja Progar, idući putem prema naselju Boljevci, na uzvišenom talasastom terenu nekadašnje obale Save, gde se sada, u okviru njenog starog korita, nalazi ribnjak Živača. Zbog ugroženosti lokaliteta, 1967. i 1968. godine preduzeta su arheološka istraživanja i tom prilikom otkriveni su ostaci rimskih lončarskih i ciglarskih peći, jedne veće gradjevine i srednjovekovne nekropole. Ovde su prvi put, pored istorijskih i arheoloških, potvrdjeni i podaci o delatnosti Classis Flaviae (Dunavske flotile), u posavskom delu Srema, koji do sada nisu bili poznati. Na osnovu brojnih ulomaka opeka, tegula i imbreksa sa žigom ove rimske jedinice, nesumnjivo je da su ciglana i lončarske radionice pripadale Dunavskoj flotili, odnosno proizvodile produkte za njene potrebe.

Srednjovekovna nekropola koja se javlja na ovom lokalitetu, na osnovu svojih opštih karakteristika i prilično skromnih grobnih priloga, govori da se radi o seoskom stanovništvu čije se naselje verovatno nalazilo na mestu ili u neposrednoj okolini današnjeg naselja Progar. Nekropola je bila u dužoj upotrebi, jer se na osnovu nalaza može datovati u period od XIV do XVI veka.

Službeni glasnik br. 16/87