Spomenik kulture

Kralja Milana 9, Stari grad

link na mapu

Dom Vračarske štedionice sagradjen je 1906. godine po projektu arhitekte Danila Vladisavljevića, uz saradnju inženjera Miloša Savčića. Koncipiran je kao dominantan ugaoni objekat sa podrumom, prizemljem i dva sprata. Razvijene ulične fasade raščlanjene su podeonim vencima i oblikovane u tradiciji evropskog akademizma, sa očiglednim uticajem renesanse i baroka nemačkog porekla. U zoni prizemlja, duž čitave fasade sokl je rustično tretiran, nalik na gradnju blokovima, dok je cela fasada izradjena od veštačkog kamena i ukrašena nutnama. Iznad prizemlja, gde se ističu bogato obradjeni portali i ulaz u objekat od hrastove gradje, nalaze se ritmično rasporedjeni prozori naglašeni trougaonim timpanonima, pilasterima i dekorativnom plastikom, koji doprinose dinamičnosti fasade. Poseban akcenat dat je ugaonom, blago zaobljenom delu koji flankiraju terase u nivou prvog i drugog sprata i nad kojim se uzdiže kupola na visokom tamburu. Naglašen krovni venac nosi balustriranu atiku kao završni dekorativni element gradjevine. Dom Vračarske štedionice poseduje kulturno-istorijske, arhitektonske i urbanističke vrednosti. Predstavlja značajno delo u stvaralačkom opusu istaknutog arhitekte Danila Vladisavljevića, realizovano na principima akademizma, koji je suvereno vladao Evropom i istovremeno bitno uticao na razvoj arhitekture Beograda krajem 19. i tokom prvih decenija 20. veka.

Službeni glasnik RS br. 73/07