Spomenik kulture

Lazarevac

link na mapu

Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću, sagradjena 1869. godine i smeštena u seoskom kraju poznatom pod nazivom Crkveno polje, predstavlja u istorijskom vrednovanju prostorni i gradjevinski okvir duhovnog, društvenog i kulturnog života naselja Šopić. Na mestu današnje crkve, na osnovu izvesnih izvora se nalazila brvnara iz 1815. godine podignuta na temeljima starije crkve. Oblikovana u duhu klasicizma sa elementima romantizma, koncipirana je kao jednobrodna gradjevina sa naglašenim bočnim pevničkim prostorom, polukružnom istočnom oltarskom apsidom i vitkim zvonikom nad pripratom. Uz apsidu sa spoljašnje strane uočavaju se manji kontrafori. Zidana je od opeke, spolja i unutra omalterisana. Blagim stepenovanjem masa koje naglašavaju vertikalu četvorostranog zvonika sa stilizovanim vrhom nad kojim se uzdiže krst, postignut je utisak reprezentativnosti i monumentalnosti glavne fasade. Zidovi crkve su omalterisani u belo, te se ne može sa pouzdanošću utvrditi, da li je crkva prvobitno imala živopis. Deo prvobitnog ikonostasa iz 1908. godine koji se nalazio u crkvi, sa ikonama za koje se pretpostavlja da su rad akademskog slikara Živka Jugovića, značajnog umetnika u oblasti crkvenog slikarstva s kraja 19. veka, danas se nalazi u improvizovanoj kapeli Parohijskog doma. U porti se sve do 1860. godine nalazilo starije groblje, kada se formira kompleks opšteg seoskog groblja istočno od crkve. Od tada se u porti sahranjuju samo sveštena lica i podižu počasni spomenici  – kenotafi. Svojom monumentalnošću se naročito ističe spomenik proti Aleksi Lazareviću, znamenitoj ličnosti Prvog i Drugog srpskog ustanka,  jugozapadno od crkve.

„Sl. glasnik RS“ br. 59/22