Arheološko nalazište

Zemun

link na mapu

Lokalitet obuhvata rimsko utvrdjenje, civilno naselje i nekropolu. Antički Taurunum nastao je na ruševinama keltskog utvrdjenja, na prostoru današnjeg Gardoškog brega. Oko utvrdjenja razvile su se canabae koje se vrlo brzo šire i prerastaju u bogato naselje, zahvaljujući važnim trgovačkim, suvozemnim i vodenim putevima. Taurunum postaje važno mesto u ovom delu rimske provincije Panonie Inferior. Kao antički grad, živeo je i razvijao se od I do VI veka. NJegov razvoj odvijao se u dva smera – kao vojno utvrdjenje tipa kastela, u sklopu rimskog limesa, i sedište Dunavske flote sa pristaništem, i kao trgovački centar. S obzirom na geografski položaj, bio je izložen napadima i pljačkama varvarskih naroda. Kao i drugi antički gradovi, Taurunum je prerastao u srednjovekovno naselje, najpre pod imenom Malevilla, a zatim Zemun. Na području današnjeg Gardoškog brega i starog jezgra Zemuna godinama su nalaženi ostaci rimske materijalne kulture (ostaci fortifikacije, profane, kultne i grobne arhitekture, epigrafski spomenici, reljefi, ostave novca i drugi pokretni materijal).

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 669/4 od 17.11.1965.