Spomenik kulture

Lamartinova 10, Vračar

link na mapu

Kuća arhitekte Momira Korunovića sagradjena je 1924. godine prema projektu samog arhitekte, kao prizemna porodična kuća sa potkrovljem. Oblikovana je po uzoru na srednjoevropske porodične kuće sa vrtom i dekorativno obradjenom ogradom. Dinamičnost na prostranim fasadnim platnima ostvarena je primenom originalnih detalja arhitektonske plastike, sastavljenih od kombinacija krugova i trouglova postavljenih oko lučnih otvora. Asimetričnost u rešenju pročelja, postignuta kontrastom kosih oblika krova i vertikalnih prozorskih otvora, ukazuje na modernistički pristup u rešenju fasade. U arhitekturi sopstvene kuće arhitekta Korunović je afirmisao osoben i prepoznatljiv graditeljski izraz. Arhitekta Momir Korunović (1883-1969) najistaknutiji je predstavnik „nacionalnog smera“ u srpskoj arhitekturi prve polovine XX veka. Uporedo sa projektantskim radom bavio se proučavanjem i zaštitom starih arhitektonskih spomenika. U kući je, pored radne sobe sa tehničkim priborom i bibliotekom, sačuvana i kompletna tehnička dokumentacija, crteži, planovi projektovanih i izgradjenih objekata ovog izuzetno produktivnog stvaraoca.

Službeni list grada Beograda br. 21/94