Spomenik kulture

Bregalnička 14, Zvezdara

link na mapu

Na jednom od obodnih vračarskih brežuljaka prema Zvezdari, u blizini Crvenog krsta, uzdiže se crkva posvećena Svetom Antunu Padovanskom, izgradjena izmedju 1929. i 1932. godine. Projekat ove beogradske crkve izradio je istaknuti slovenački i srednjoevropski arhitekt kraja 19. i prve polovine 20. veka Josip Plečnik (1872–1957). Gradjevina je osnovnog oblika rotonde, sa apsidom na istoku, tremom na zapadu i cilindričnim zvonikom sa jugoistočne strane. Glavni prostor je prečnika 25 m i visine 17,5 m, dok su bočni namenjeni posebnim manjim oltarima i ispovedaonici. Nasuprot ulaza, u apsidi je glavni oltar – duboki prezviterijum, pod kojim je kripta. Zbog velike visine crkve formirane su tri galerije. Monumentalni toranj zvonika visine 52 m i prečnika 9 m izgradjen je 1962. godine prema nešto izmenjenim projektima arhitekte Plečnika, a po uputstvima njegovog učenika Janeza Valentinčiča. Glavni oltar Svetog Antuna je u apsidi, sa bronzanom skulpturom patrona hrama koji drži malog Isusa Hrista, rad Ivana Meštrovića, postavljen 1935. godine. Crkva Svetog Antuna Padovanskog jedino je, jedinstveno i originalno autorsko ostvarenje slovenačkog arhitekte Plečnika u Beogradu. Po ideji predstavlja povratak prauzorima i izvoru hrišćanstva, jer je preplitanjem uticaja rane zapadnohrišćanske i vizantijske arhitekture primenjen univerzalni hrišćanski koncept, monumentalnošću iskazana glorifikacija hrišćanstva, a estetskim efektom modernosti i ideal jednostavnosti franjevačkog reda.

Službeni glasnik RS, br. 29/10.