Ime autora: Marko Popović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Mesto i godina izdanja: Beograd 1995

Knjiga Beogradska tvrdjava predstavlja sažetu istoriju utvrdjenja od osnivanja antičkog Singidunuma, preko slovenskog Beograda do uloge Beogradske tvrdjave u 19. i 20. veku.NJen viševekovni razvoj sagledan je kroz brojne sačuvane istorijske izvore i rezultate arheoloških istraživanja.

Poseban akcenat je stavljen na proučavanje razvojnih tokova fortifikacija u širim, evropskim, okvirima i to od antičkog utvrdjenog logora – kastruma, preko utvrdjenja sednjovekovnog grada, do savremene bastione artiljerijske tvrdjave.

Knjiga je štampana na srpskom i engleskom jeziku.