Часопис „Наслеђе“

Научни часопис „Наслеђе“ осмишљен је у Заводу за заштиту споменика културе града Београда са идејом да резултати рада на истраживању, проучавању, валоризацији и конзервацији објеката културно-историјског значаја, буду публиковани и доступни стручној и широј јавности, како би се афирмисало културно наслеђе, као и напори Завода на његовом очувању и презентовању. У поглављима – споменичка баштина, конзерваторски приступ, изгубљена баштина, критички осврт и прилози, износе се историјска, археолошка, историјско-уметничка, архитектонска и друга истраживања, као и валоризација културно-историјског наслеђа.

Први број часописа је публикован 1997. године и до сада је објављено осамнаест бројева. Главни уредник је др Марина Павловић доктор историје уметности и дипломирани инжењер архитектуре – конзерватор, а чланови уредништва су: др Александар Кадијевић, др Нађа Куртовић Фолић,  др Марина Нешковић, др Игор Борозан, др Весна Бикић,  Саша Михајлов, Вера Павловић Лончарски и  Нада Живковић. Секретари уредништва су Бојана Ибрајтер Газибара и Ана Сибиновић.

Рок за предају радова за објављивање у наредном броју је 1. април 2018. године.

Усвојен је Правилник о издавању часописа Наслеђе Завода за заштиту споменика културе града Београда којим се ближе уређује поступак издавања часописа Наслеђе, поступак рецензирања, начин вредновања и одабира рада, поступање са нелегитимним радовима – исправка и опозив рада,одговорност аутора, цена и дистрибуција часописа, начин финансирања, уређења и штампања часописа и друга питања која прате поступак издавања часописа.

 

упутство ауторима

изјава о ауторству

правилник о издавању часописа „Наслеђе“

еISSN 2560-3264