Skip to Content

Category Archives: Zaposleni

dr Marina Pavlović

Arhitekta viši konzervator, pomoćnik direktora

Obrazovanje:diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odeljenju istorije umetnosti.
marina.pavlovic@beogradskonasledje.rs

Radno iskustvo:

 • Od 2002. do 2007. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Kao arhitekta konzervator u ovoj instituciji je izradila veliki broj konzervatorsko restauratorskih projekata u okviru zaštićene celine Beogradska tvrdjava. Rukovodila istraživačkim projektima i vodila konzervatorski i stručni nadzor.
 • U periodu od 2008. do 2012. kao suosnivač i suvlasnik Studija za istraživanje, konzervaciju i restauraciju arhitektonskog nasledja ReArch, izradjuje restauratorsko konzervatorske projekte, projekte postojećeg stanja kao i studije za spomenike kulture od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.
 • Od 2009. do 2011. godine angažovana kao saradnik predavač na Fakultetu za gradjevinski menadžment, Univerziteta Union u Beogradu na predmetima: Istorija arhitekture Starog veka i Istorija arhitekture Novog veka.
 • Tokom 2017-2018. godine zaposlena na Fakultetu Heritologija Alfa BK Univerziteta u Beogradu u statusu docenta.
 • U cilju opšteg usavršavanja iz oblasti očuvanja kulturnog nasledja tokom 2012/2013 u Centralnom institutu za konzervaciju prošla je obuku i stekla internacionalnu diplomu Menadžera za upravljanje muzejskim zbirkama(Collection manager certificat). Pored praktičnog rada objavila je veći broj naučnih radova u zbornicima i časopisima i učestvovala na domaćim i medjunarodnim naučnim skupovima.Autor je monografije „Nikola Nestorović“ čije publikovanje je sufinansiralo Ministarstvo kulture i Inženjerska komora 2017. godine, za koju je 2018. godine dobila Godišnju nagradu Društva konzervatora Srbije.
 • Autor je izložbe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Nikola Nestorović – duh jedne epohe“ održane u galeriji ULUS-a 2019. godine.
 • Urednik je časopisa „Nasledje“ i član redakcije Glasnika Društva konzervatora Srbije.

Reference

Istraživački projekti:

 • Program istraživačkih radova na Zindan kapiji Beogradske tvrdjave 2004
 • Program nastavka istraživačkih radova na Zindan kapiji Beogradske tvrdjave 2006
 • Program istraživačkih radova na Bastionu II 2005
 • Program istraživačkih radova na prolomu Jugoistočnog‐Kornarovog bedema Beogradske tvrdjave 2007

Projekti (Kao odgovorni projektant, projektant, koautor):

 • Projekat zaštite, prezentacije i revitalizacije Sektora Jugoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrdjave sa uredjenjem enterijera u cilju formiranja vizitorskog centra kompleks Sahat i Barokne kapije (2015-19)
 • Projekat restauracije fasada zgrade Narodnog muzeja u Beogradu (2012)
 • Projekat postojećeg stanja seoskih kuća i ambara u selima u Vojvodini sa planom demontaže radi dislokacije(2012)
 • Tehnička dokumentacija za projekat restauracije tvrdjave Ram, Ram selo (2011)
 • Studija skulptura i epigrafskih spomenika na Beogradskoj tvrdjavi(2011)
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije Južne kapije, Gornji grad Beogradske tvrdjave(2011)
 • Projekat sanacije Česme lavić sa Malim stepeništem (2011)
 • Projekat restauracije i revitalizacije kompleksa Sahat kapije i Barokne kapije, Gornji grad Beogradske tvrdjave Sektor 1 i 2 (2010)
 • Elaborat istorijske analize i projekat postojećeg stanja zgrade kasarne i žandarmerijske stanice u Dvorskom kompleksu Karadjordjevića na Dedinju (2010)
 • Izrada tehničke dokumentacije za projekat restauracije kule manastira Banja pribojska (2010)
 • Projekat restauracije i revitalizacije Jugoistočnog fronta, Gornjeg grada Beogradske tvrdjave, Projekat restauracije, konzervacije i revitalizacije Sale I i II i obnova pristupnog hodnika Velikog barutnog magacina (2009)
 • Studija dostupnosti Beogradske tvrdjave – problemi i preporuke (2009)
 • Tehnička dokumentacija za projekat konzervacije, restauracije i revitalizacije Kule Nebojše na Beogradskoj tvrdjavi i Tehničku dokumentaciju za projekat restauracije kompleksa Vodene kapije 2 na Beogradskoj tvrdjavi (2009)
 • Veći broj istraživanja i tehničke dokumentacije za palate u Perastu, Kotoru i Herceg Novom u Crnoj Gori (2009-10)
 • Glavni projekat prve faze radova na kompleksu Zindan kapije (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Sahat kapiji (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Zindan kapiji (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Kralj kapiji (2006)
 • Glavni projekat staze i stepeništa kod crkve Sv. Petke (2006)
 • Glavni projekat staze u Donjem gradu Beogradske tvrdjave (2006)
 • Glavni projekat restauracije Kralj kapije faza 1 (2007)
 • Glavni projekat restauracije toparnica na Bastionu I istočnog fronta.(2006)
 • Glavni projekat restauracije toparnica na Bastionu II jugoistočnog fronta sa kurtinom 6. (2006)
 • Glavni projekat restauracije Kontraeskarpe Bastiona I jugoistočnog fronta. (2007)
 • Glavni projekat zaštite od vlage Unutrašnje Stambol kapije (2003).
 • Glavni projekat zaštite od vlage Sahat kapije (2003).
 • Projekat izvedenog stanja fasade Unutrašnje Stambol kapije (2003).

 

Stručni i konzervatorski nadzor nad radovima na:

 • Velikom stepenišnom silazu, Beogradska tvrdjava (2005)
 • Pešačkoj stazi u Donjem gradu, Beogradska tvrdjava (2006)
 • Pešačkoj stazi kod crkve Sv. Petke, Beogradska tvrdjava (2006)
 • Vratnicama na Kralj kapiji,Beogradska tvrdjava (2006)
 • Vratnicama na Sahat kapiji,Beogradska tvrdjava (2006)
 • Prvoj fazi restauratorskih radova na Zindan kapiji, Beogradska tvrdjava (2006)
 • Kontraeskarpi Severoistočnog bedema, Beogradska tvrdjava (2007)

 

Bibliografija

 • Katalog izložbe „Nikola Nestorović – portret jedne epohe“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (Beograd: 2019).
 • „Simbolika narativa profane arhitekture Nemačkog Beograda“ Tematski zbornik Barokni Beograd preobražaji 1717-1739, ed. Bikić Vesna, Arheološki Institut (Beograd: 2019) 130-147
 • Nikola Nestorović, (Beograd: Orion Art, 2017).
 • „Novi univerzitetski centar medjuratnog Beograda“, KULTURA, br. 154, (Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2017), 93-108.
 • „Kulturni turizam ‒ izazovi za kulturno nasledje“ Moderna Konzervacija, br. 5, (Beograd: ICOMOS Srbija, 2017).
 • „Malo stepenište Beogradske tvrdjave“, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 39, (Beograd:Društvo konzervatora Srbije, 2016), 174-179.
 • „Transformacije istorijskih objekata kroz vreme-Projekti državnih zdanja arhitekte Nikole Nestorovića“, Moderna Konzervacija, br. 4, (Beograd: ICOMOS Srbija, 2016), 243-253.
 • „Revitalizacija industrijskog nasleđa- Magacin Banke Bošković“, izlaganje na naučnoj regionalnoj konferenciji ICOMSEE „Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope“, (Beograd: 2016), 53-55.
 • Mihajlov, Saša, Mišić, Biljana, Pavlović, Marina. „Od Velike pijace do Trga Republike – traganje za stalnom kućom Narodnog muzeja u Beogradu, Zbornik Narodnog muzeja XXII/2. (Beograd: Narodni Muzej, 2016), 365-387.
 • „Prvi petogodišnji plan razvoja Beograda 1947-1951, tri nerealizovana projekta u Bulevaru Kralja Aleksandra“, Nasledje br.XVII, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2016) 125-138.
 • „Reuse of bastion complex – project for Sahat and Baroque gate in Belgrade fortress“ izlaganje na međunarodnoj konferenciji REUSO PAVIA 2016, IV Convengo internationale sulla documentacione, conservazione e recupero del patrimonio architecttonico e sulla tutela paesaggistica,(Firenze: 2016), 656-664.
 • Mihajlov, Saša, Pavlović, Marina. „Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving“ Tematski zbornik međunarodne naučne konferencije Architettura e Cittá, (La Spezia 27-28 novembar, Italija: 2015), 369-378.
 • „Devet decenija zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti“, Nasledje br.XVI, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2015) 27-42.
 • „Prilog poznavanju opusa arhitekte Nikole Nestorovića – zgrada Miloša Petronijevića“, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 39, (Beograd:Društvo konzervatora Srbije, 2015), 147-149.
 • „Architectural activity of Nikola Nestorović between the conservative academism and secession reform”, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti br. 42, (Novi Sad: 2014), 197-208.
 • „Skulpture Ivana Meštrovića na Beogradskoj tvrdjavi-transformacija značenja kroz prostor i vreme“, Zbornik radova konferencije Javni spomenici i spomen obeležja, kolektivno pamćenje i/ili zaborav, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2014) 85-100.
 • „Kompleks Zindan kapije”, Nasledje br. XIV, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2013), 29 ‐
 • Pavlović, Marina, Večanski, Snežana. „Izmedju istoka i zapada: transpozicija kulturnih sistema i vojne tehnologije utvrdjenih pejzaža”, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 37, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2013), 219-220.
 • „Prilog proučavanju arhitektonske kamene plastike sa Beogradske tvrdjave”, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 31, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2007), 106‐
 • „Seminar „Održivi razvoj kulturne baštine“ u Batu (Bath) u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske”, Glasnik Društva Konzervatora Srbije br. 31, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2007), 251‐
 • „Stepenišna komunikacija u rovu Savske padine na Beogradskoj tvrdjavi”, Nasledje br. VIII, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2007), 29 ‐
 • Nešković, Marina, Pavlović, Marina. „Zaštita od vlage bastionih fortifikacija na primeru Unutrašnje Stambol kapije i Sahat kapije na Beogradskoj tvrđavi”, Zbornik radova naučnostručnog skupa „Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra“,(Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004), 196‐204

 

Izlaganja na konferencijama

 • „A new understanding of the national style of Dragutin Inkiostri Medenjak – secession or tradition, design or architecture” Medjunarodna naučno stručna konferencija Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu SmartArt – umetnost i nauka u primeni „Od inspiracije do interakcije“Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 28–30. 11. 2019.
 • „Katalog Kluba studenata arhitekture – refleksija društvenog konteksta”Medjunarodna naučna konferencija „Arhitektonske ustanove i udruženja, umetničke grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji (1918-1941), organizator Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 12-13. 12. 2019. Beograd.
 • „Cultural and historical values of Belgrade fortress“ Jubilarna 30. Medjunarodna naučna konferencija „Dunav – Reka saradnje“, organizator: Medjunarodni naučni forum Dunav reka saradnje.
 • Mihajlov, Saša, Pavlović, Marina. „Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving“ Naučnameđunarodna konferencija Architettura e Cittá, (La Spezia 27-28 novembar, Italija: 2015)
 • „Reuse of bastion complex – project for Sahat and Baroque gate in Belgrade fortress“ izlaganje na međunarodnoj konferenciji REUSO PAVIA 2016, IV Convengo internationale sulla documentacione, conservazione e recupero del patrimonio architecttonico e sulla tutela paesaggistica,(Firenze: 2016)
 • „Revitalizacija industrijskog nasleđa- Magacin Banke Bošković“, izlaganje na naučnoj regionalnoj konferenciji ICOMSEE „Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope“, (Beograd: 2016)
 • Nešković, Marina, Pavlović, Marina. „Zaštita od vlage bastionih fortifikacija na primeru Unutrašnje Stambol kapije i Sahat kapije na Beogradskoj tvrđavi”, izlaganje na naučnostručnom skupu „Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra“,(Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004)
 • „Skulpture Ivana Meštrovića na Beogradskoj tvrdjavi-transformacija značenja kroz prostor i vreme“ Konferencija Javni spomenici i spomen obeležja, kolektivno pamćenje i/ili zaborav, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2014)
 • „Novi univerzitetski centar medjuratnog Beograda“ izlaganje po pozivu na Konferenciji ,,Od osmanskog grada do ,,Beograda na vodi”: Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (19-21 vek)’‘ 6. jula 2015. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

 • Od 2004. član je Inženjerske komore Srbije i poseduje licencu odgovornog projektanta i odgovornog izvodjača radova.
 • Od 2005. član je Društva od konzervatora Srbije, sa položenim konzervatorskim ispitom, a 2016-17. godine član predsedništva ovog društva.
 • Od 2010. član je ICOMOS-a Srbija.
 • 2011/2013. član DOCOMOMO Srbija.
 • član Ženskog arhitektonskog društva ŽAD.

Nela Mićović

viši konzervator

Godina rodjenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani arheolog

Rodjena u Kraljevu 18. septembra 1969. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Filozofski fakultet u Beogradu na grupi za arheologiju završila je sa prosekom 9,50 i stekla zvanje diplomiranog arheologa.

Od 2002. godine zaposlena je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima arheologa-konzervatora, gde je i stekla zvanje višeg stručnog saradnika.

Bavi se istraživanjem, zaštitom, konzervacijom i prezentacijom arheoloških lokaliteta na području Beograda. Učestvovala je u arheološkim istraživanjima Manastira Tresije na Kosmaju, bila je rukovodilac višemesečnih arheoloških istraživanja tokom izgradnje podzemne garaže na prostoru ispred Skupštine grada, bila je angažovna na projektima arheoloških istraživanja lokaliteta „Tri lista duvana“, „Okretnica u Rajićevoj“ i „Blok izmedju ulica Cincar Janka i Uzun Mirkove“. Rezultate ovih istraživanja objavila je u stručnim časopisima „Nasledje“ i „Arheološki pregled“.  Godine 2010. pokrenula je Projekat prezentacije pokretnih arheoloških nalaza u podzemnoj garaži, na mestu njihovog pronalaska. U martu 2011. godine Projekat je realizovan i izložbena postavka rimskih nalaza u savremenom prostoru zaživela je u Beogradu.

U svom stučnom radu posebnu pažnju posvećuje prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta sa teritorija gradskih opština. Učesnik je brojnih televizijskih emisija koje imaju za cilj popularizaciju kulturnog nasledja Beograda. Član je domaćih i medjunarodnih udruženja koja se bave očuvanjem spomenika kulture i arheoloških nalazišta, od kojih su javnosti najpoznatija Društvo konzervatora Srbije i ICOMOS (medjunarodni savet za spomenike i spomeničke celine i savetodavno telo Uneska).

Angažovana je na medjunarodnom projektu „Dunavski limes“ koji ima za cilj istraživanje arheoloških lokaliteta duž toka Dunava kroz Srbiju i njihovo stavljanje na Preliminarnu listu Uneska.

Od 2013. do 2014. godine vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a zatim imenovana za direktora Zavoda do 20.04.2017. godine.

Govori engleski i ruski.

Olivera Vučković

Olivera Vučković

Direktor

Godina i mesto rodjenja: 1969, Beograd

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani istoričar

 Radno iskustvo:

april 2017 – novembar 2018. vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

2002–2017. zaposlena u Javnom preduzeću za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrdjavaˮ / JP „Beogradska tvrdjavaˮ, na poslovima saradnika za programsku delatnost, rukovodioca Odeljenja za produkciju umetničke delatnosti i rukovodioca Službe za programsku delatnost;

2004–2012. član Nadzornog i Upravnog odbora JP „Beogradska tvrdjavaˮ;

1994–1995. profesor razredne nastave za predmet istorija;

Radne aktivnosti:

 • rukovodilac projekata JP „Beogradska tvrdjavaˮ u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • istraživanje i prikupljanje podataka i informacija u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • autor i rukovodilac Projekta obeležavanja objekata i spomenika na Beogradskoj tvrdjavi i parku Kalemegdan;
 • rukovodilac tima JP „Beogradska tvrdjavaˮ za izradu Projekta revitalizacije Tašmajdanske pećine;
 • realizator prezentacija kulturno istorijskog i spomeničkog nasledja u okviru arheološko-istorijskih tura na Beogradskoj tvrdjavi i parku Kalemegdan;
 • organizator preko 120 izložbi iz oblasti likovne umetnosti, multimedija i izložbi u oblasti kulturnog nasledja;
 • autor velikog broja izložbi iz oblasti kulturno istorijskog i prirodnog nasledja;
 • autor izložbe „Dunav – umetnik, putnik, svedokˮ u Kulturnom centru Srbije u Parizu, 2015. godine i Evropskom parlamentu u Briselu, 2016. godine;
 • učesnik u radu Sekcija tvrdjava i ostataka utvrdjenih gradova u Srbiji;
 • član organizacionog odbora manifestacije Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor i organizator programa u okviru manifestacija: Noć muzeja, Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor tekstova u javnim medijima i katalozima;
 • autor teksta za publikaciju „Beogradska tvrdjava i gradsko poljeˮ i tekstova za veb-sajt JP „Beogradska tvrdjavaˮ;
 • autor i organizator edukativnih programa i radionica za decu;
 • autor i organizator programa u okviru projekata rada sa decom ometenom u razvoju;
 • realizator manifestacija i programa  u saradnji sa ambasadama u Srbiji;
 • autor i realizator programa sa fakultetima univerziteta u Beogradu i Novom Sadu (Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Arhitektonski fakultet)
 • vodja tima JP „Beogradska tvrdjavaˮ koji je dobio Srebrnu medalju Univerziteta umetnosti u Beogradu za značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu;
 • učesnik i predavač na radionicama iz oblasti zaštite kulturnih dobara i edukacije;
 • voditelj i moderator programa i manifestacija iz oblasti kulture.

 

 

Tatjana Videnović

Viši stručni saradnik
Godina rodjenja: 1965.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo

– Od 1995. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

 

– Projektni biro ”Korak”,1992/93
– DP ”Rasadnici”, 1991/92
– Institut za vodoprivredu ”Jaroslav Černi”, 1990/91
– Arhitektonski fakultet u Beogradu, Odeljenje za saradnju sa privredom, 1989/90

Kao arhitekta konzervator, viši stručni saradnik radi na proučavanju, istraživanju i zaštiti graditeljskog nasledja Beograda, njegovoj prezentaciji i afirmaciji. Vrši izradu: projektne dokumentacije, elaborata i mera tehničke zaštite za očuvanje i održanje spomeničkog nasledja, prati i kontroliše izvodjenje kontervatorsko-restauratorskih radova na objektima u okviru zaštićenih prostorno kulturno-istorijskih celina na području grada Beograda i dr.

Reference (izbor):

Projekti (izbor):

– Glavni projekat restauracije fasada objekta slikara Djordja Krstića, Zmaj Jovina br. 35
– Glavni projekat restauracije fasade kuće Branislava Kojića, Kosančićev venac br. 6
– Glavni projekat restauracije zgrade ”Robni magazin”, Kralja Petra br. 16
– Glavni projekat restauracije fasada objekta, Knez Mihailova br. 20
– Glavni projekat restauracije fasada objekta, Knez Mihailova br. 48
– Glavni projekat restauracije fasada zgrade ”Smederevske banke”, Terazije br. 39
– Glavni projekat restauracije fasade zgrade Starog dvora, Dragoslava Jovanovića br. 2
– Glavni projekat restauracije fasada zgrade ”Palata Zora”, Čika Ljubina br.19
– Projekat restauracije fasada objekta i parternog uredjenja parcele objekta Muzej Vuka i Dositeja, Gospodar Jevremova br. 21
– Projekat rekonstrukcije i restauracije fasada zgrade Novog dvora, Andrićev venac  br. 1
– Projekat restauracije fasada objekta Zgrade Generalštaba, Kneza Miloša br. 33
– Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na enterijeru Svečane sale zgrade Generalštaba, Kneza Miloša br. 33
– Projekat restauracije fasada Zgrade pukovnika Elezovića, NJegoševa br. 20,
– Projekat restauracije fasada Kuće Luke Ćelovića, Kraljevića Marka br.1
– Projekat restauracije fasada Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17
– Projekat restauracije fasada Oficirske zadruge, Masarikova 4

 

Nadzor (izbor):

– Restauracija fasada zgrade Starog dvora, Dragoslava Jovanovića br. 2
– Revitalizacija fasada zgrade Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19
– Restauracija fasada objekta Zgrade Generalštaba, Kneza Miloša br. 33
– Konzervatorsko-restauratorski radovi na enterijeru Svečane sale zgrade Generalštaba,           Kneza Miloša br. 33
– Restauracija fasada objekta i parternog uredjenja parcele objekta Muzej Vuka i Dositeja,      Gospodar Jevremova br. 21
– ”Beogradska opština”- Jugoslovenska kinoteka, Uzun Mirkova br.1 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Manakove kuće, Gavrila Principa 5
–  Dekorativno osvetljenje Kapetan Mišinog zdanja, Studentski trg 1
–  Dekorativno osvetljenje Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13
–  Dekorativno osvetljenje Konaka kneginje Ljubice, Kneza Sime Markovića 8
– Dekorativno osvetljenje crkve Sv. Antuna Padovanskog, Bregalnička 14

 

Učešće:

– ”Ljubljanski proces II”, rehabilitacija zajedničkog nasledja, Dom Jevrema Grujića, 2011-2014.g.
– Član  žirija za podizanje spomen obeležja u Aberdarevoj ulici br.1, 2013.g.
– Član žirija za izgradnju Gradske galerije na Kosančićevom vencu 27, 2016.g.
– Član više Gradskih komisija za izradu Pravilnika na nivou grada Beograda
– Član Gradske komisije za dekorativno i funkcionalno osvetljenje grada Beograda

 

Izložbe:

– Autor izložbe ”Stari Generalštab” (Paviljon Cvijete Zuzorić, 2010.g.)
– Autor kataloga”Stari Generalštab”, 2010.g.
– Izlagala na Salonu Arhitekture 1997. i  2010.g.

 

Nagrade:

– Dobitnik Godišnje nagrade Društva konzervatora Srbije 2011.g. za radove na zaštiti graditeljskog nasledja za radove na enterijeru Ratne sale u zgradi Generalštaba, Kneza Miloša br. 33 u Beogradu.

 

Članstvo:

– Inženjerska komora Srbije, Društvo konzervatora Srbije

 

Licence:

– Odgovornog projektanta i odgovornog izvodjača radova

 

Ljiljana Konta

konzervator savetnik

Godina rodjenja: 1964.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
ljiljana.konta@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo

od 1994. godine stalno zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Kao odgovorni projektant radi na izradi konzervatorsko-restauratorskih projekata, nadzora nad izvodjenjem radova na zaštićenim objektima i  na  izradi konzervatorskih uslova, elaborata zaštite i proglašenja spomenika kulture i prostornih kulturnio-istorijskih celina na području grada Beograda.

Reference (izbor):

 • Idejni i Glavni projekat  restauracije fasada, sanacije i rekonstrukcije delova objekta  Beogradske zadruge, Kradjordjeva 48 u Beogradu, 2007-2009.
 • Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije Galerije legata, Knez Mihailova 48, Beograd, 2004.
 • Glavni projekat izgradnje Muzičkog paviljona na Kalemegdanu u Beogradu, 2003.
 • Projekat restauracije fasada Igumanovljeve palate u Beogradu, Terazije 31, 2004.
 • Glavni projekat restauracije fasada objekta u Knez Mihailovoj br. 50 u Beogradu, 2007.
 • Glavni projekat premeštanja Kuće porodice Miletić u Vreocima, 2009.
 • Glavni projekat restauracije fasada Hariševe kapele u Zemunu, Grobljanska 5, 2006.
 • Glavni projekat rekonstrukcije intarziranog parketa sa izmeštanjem radijatora u Zavičajnom muzeju Zemuna, Glavna 9, 2011.
 • Glavni projekat restauracije fasada Dečije bolnice KBC Zemun, Gundulićeva 32 u Zemunu, 2012.
 • Glavni projekat restauracije ulične fasade kuće Nikole Krstića u Zemunu, Gundulićeva 17, 2010.
 • Projekat sanacije i investicionog održavanja kuće i ambara u okviru Kompleksa rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu, Vrčinska 1, 2013.
 • Projekat revitalizacije Javnog kupatila „Dunav“ u Beogradu, Cara Dušana 45a, 1996.
 • Elaborat uslova čuvanja, održavanja i korišćenja i mere tehničke zaštite prostorne kulturno-istorijske celine Starog jezgra Zemuna za potrebe izrade regulacionog plana Starog jezgra Zemuna, 2002.
 • Odluka o utvrdjivanju Obrenovačke čaršije za prostornu kulturno-istorijsku celinu, 2008.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije,
 • Inženjerska komora Srbije,
 • ICOMOS Srbija.

Licence: licenca odgovornog projektanta i licenca odgovornog izvodjača

Svetlana Marković

arhitekta – konzervator, viši stručni saradnik 

Godina rodjenja: 1964.
Obrazovanje: Diplomirani inženjer arhitekture.
svetlana.markovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo

 

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda od 2004.
 • Biro “Srbijaprojekt” a.d., Carice Milice 1, Beograd 1990. – 2004.*

Projekti (izbor)

 • Restauracija i konzervacija enterijera Sale ratnika zgrade Generalštaba, Kneza Miloša 33, Beograd, realizacija-konzervatorski nadzor
 • Restauracija fasada objekta Srebrenička 3, Kosančićev venac, Beograd, realizacija-konzervatorski nadzor
 • Restauracija fasada zgrada Generalštaba, Kneza Miloša 33, realizacija-konzervatorski nadzor
 • Restauracija fasada objekta Novog dvora – Zgrada Predsedništva, Andrićev Venac 1
 • Restauracija fasada objekta Knez Mihailova 36, Beograd
 • Restauracija fasada objekta NJegoševa 20, Beograd
 • Restauracija fasada objekta Hilandarska 11, Beograd
 • Restauracija fasada objekta Doma Jevrema Grujića Svetogorska 17, Beograd
 • Restauracija fasada objekta Djordja Vuča – Vučina kuća na Savi Karadjordjeva 61-61a

Konzervatorski nadzor (izbor)

 • fasade: Pariska 3, Tadeuša Košćuška 16, Glavna pošta Takovska 2, Tanjug Obilićev venac 2, Kosančićev venac 4, Zadarska 3, Etnografski muzej Studenski trg 13, Obilićev venac 1-3, Zemunska bolnica Vukova 9, Kuća Flašar Kornelija Stankovića 16
 • enterijeri: Muzej Pošte Takovska 2, Kuća Flašar Kornelija Stankovića 16

Prezentacija kulturnog nasledja

 • Izložba Stari generalštab, Paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd 2011.
 • Katalog Stari generalštab 2010.
 • 32. Salon Arhitekture – realizacije 2010. Restauracija i konzervacija fasada i enterijera Zgrade Generalštaba, Kneza Miloša 33, Beograd
 • Ljubljanski proces II: Rehabilitacija našeg zajedničkog nasledja  2011-2014 – Rehabilitacija doma Jevrema Grujića, Svetogorska 17, Beograd

Nagrade

 • Godišnja nagrada Društva Konzervatora Srbije 2011.

Licence: licenca odgovornog projektanta i licenca odgovornog izvodjača

*
Izvedeni objekti (izbor)

 • Stambeno poslovni objekat u Lazarevcu, Predraga Stefanovića 1
 • Stambeni kompleks – kuće u nizu, Zrenjanin
 • Stambeno poslovni objekat “Moskva”, Mešćanskaja, Moskva, Rusija
 • Poslovni objekat “Agrobanke”, Sremska, Beograd
 • Dogradnja i rekonstrukcija Bloka B1 “Opšte bolnice Djordje Jovanović”, Zrenjanin
 • Servisno-remontni kompleks “Kiseljak”, Republika Srpska
 • Fabrički kompleks “Juhor”, Jagodina
 • Rekonstrukcja i sanacija “Depo 2”, Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd
 • Carinarnica i carinski prelaz Kladovo
 • Servisni centri kompanije “Dunav osiguranje”

Glavni projekti (izbor)

 • Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za transfuziju Srbije, S..Save 39, Beograd
 • Naselje kolektivnog stanovanja i stanovanja u nizu “Agroekonomik”, Jajinci
 • Naučno-istraživački centar “Agroekonomik”, Jajinci
 • Sanacija i rekonstrukcija objekata pogodjenih zemljotresom u Mioničkom kraju
 • Servisno-remontni centr “Metal Merc”, Ivanjica

Idejna arhitektonska rešenja, projekti i studije (izbor)

 • Rekonstrukcija industrijskog kompleksa u stambeno-poslovni prostor, Moskva, Rusija
 • Prenamena i izgradnja fabrike za proizvodnju prefabrikovanih panela, Moskva, Rusija

Konkursi (izbor)

 • Arhitektonsko – urbanističko rešenje gimnazije u Kraljevu otkup
 • Arhitektonsko rešenje sportsko-poslovnog kompleksa Tašmajdan, Beograd otkup
 • Urbanističko rešenje centralne gradske zone u Nišu druga nagrada
 • Opšti i pozivni anketni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje centra Ušće, blok 16, Novi Beograd
 • Pozivni konkurs za arhitektonsko urbanističko rešenje trga Vojvode Živojina Mišića u Mionici
 • Pozivni konkurs za arhitektonsko rešenje eksterijera zgrade “Agrobanke”, Sremska, Beograd

Stručni nadzor (izbor)

 • Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija Ginekološke bolnice “Dragiša Mišović”, Beograd

Izložbe

 • 31. Salon arhitekture, realizacije 2009. Stambeno poslovni objekat u Lazarevcu, Predraga Stefanovića 1

Svetlana Dimitrijević Marković

arhitekta-konzervator, viši stručni saradnik
Godina rodjenja: 1966.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
Radno iskustvo

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2002
 • Urbanistički zavod grada Beograda 1995-2002,
 • “Hidrotehnika-Beogradnja” 1992-1994,

Reference:

Objavljeni radovi (izbor):

 • Uloga urbanističkog plana u zaštiti istorijskih urbanih celina – kako do željenog oblika urbanog reda, Stara gradska jezgra i istorijske urbane celine / problemi i mogućnosti očuvanja i upravljanja, Digitalni zbornik, str. 184-203, Beograd 2013. (zajedno sa J. Cvetić)
 • Lokalna zajednica u funkciji očuvanja nasledja – istraživanje Gospodar Jovanove ulice, Nasledje XIV, st.177-287, Beograd 2013;
 • Urbani dizajn, njegova uloga i značaj u čuvanju i kreiranju ambijentaalnih celina, Nasledje XIII, st.209-219, Beograd 2012;
 • Upoznavanje sa strategijom upravljanja rizicima po kulturno nasledje u slučaju katastrofa, Nasledje XII, st.253-265, Beograd 2011; (zajedno sa M. Grozdanić)
 • Problem of sustainable development of architectural heritage in urban planning documentation – case of Serbia & Montenegro, HHII Medjunarodni kongres arhitekture UIA, – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, st. 331, www.uia2005istanbul.org Instanbul. (zajedno sa R. Gajić)
 • Učešće gradjana kao preduslov za uspešnu zaštitu nasledja, Nasledje XI, st.185-193, Beograd 2010;
 • Aspekti zaštite arhitektonskog nasledja u kontekstu planiranja,Nasledje X, st.255-267, Beograd 2009;
 • Preporuke za održivi razvoj arhitektonskog nasledja, Medjunarodna naučna konferencije “Životna sredina i održivi Razvoj”, izd. “ECOLOGICA“, Beograd, 2007.
 • Managing Integartion and Disintegartion Processes in the Modern Urbanism Settlementsthe Case of New Belgrade, 42 ISoCaRP Congress “Cities between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges”, zbornik radova na CD-u, Istanbul 2006. (zajedno sa R. Gajić)
 • Traffic Management in Historic Areas – Problems, Recommendation and Practices, Medjunarodna konferencija Traffic Interventios In Historic Town Centres – The Example of the Panagia – peninsula in Kavala, u organizaciji DANEK „City of Kavala Development Enterprise“ , Kavala, februar 2006. (zajedno sa M. Dželebdžić)

Učešće na radionicama, seminarima (izbor):

 • Učesnik ISoCaRPove radionice mladih planera pod nazivom «Mediation and Adaptation in Urban Planning» održane u okviru XXXI kongresa ISoCaRPa, Sidney, Australia 1995 i ISoCaRPove radionice mladih planera pod nazivom «Migration and the Global Economy» održane u okviru XXXII kongresa ISoCaRPa,Jerusalem, 1996.
 • Učesnik Petog mećunarodnog kursa koji je, pod pokroviteljstvom UNESCO-a,  a  u organizaciji ICOMOS-a i ICCROM-a, na temu upravljanja kulturnim nasledjem u uslovima prirodnih katastrofa, održan u Japanu od 13-26. septembra 2010. godine

Ostalo:

 • Urednik Zbornika sa Konferencije „Očuvanje graditeljskog nasledja – Stvarno i moguće“, 2010 (zajedno sa Nadom Živković) i Digitalnih zbornika sa konferencija „Nasledje i dijalog“, 2011(zajedno sa Nadom Živković),  „Industrijsko nasledje/ problemi i mogućnosti integrativne zaštite, prezentacije i revitalizacije“ 2012, „Stara gradska jezgra i istorijske urbane celine – problemi i mogućnosti očuvanja i upravljanja“ 2013. Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.
 • Član Izvršnog odbora Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija od 2010.

Licence: licenca odgovornog projektanta i licenca odgovornog urbaniste

dr Saša Mihajlov

viši konzervator, rukovodilac osnovne organizacione jedinice
Godina rodjenja: 1975.
Obrazovanje: Diplomirala 2002. godine na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stručni ispit propisan za rad u oblasti zaštite kulturnih dobara položila u maju 2007. godine u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture i stekla zvanje istoričar umetnosti konzervator. Doktorand na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju umetnosti
sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (2006 – ):

2006–2018 – Sektor za matičnu delatnost, Odeljenje za istraživanje, valorizaciju i dokumentaciju, Odsek za dokumentaciju
2018–2019 – rukovodilac Sektora za matičnu delatnost
2019 –  rukovodilac Sektora za istraživanje, valorizaciju i dokumentaciju

Reference:

 • Vodjenje Registra kulturnih dobara, vodjenje Evidencije nepokretnosti koje uživaju prethodnu zaštitu, ažuriranje baza podataka o kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju prethodnu zaštitu, saradnja sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara
 • Digitalizacija dokumentacije nepokretnog kulturnog nasledja na području Grada Beograda – rukovodilac projekta Programski sistem za vodjenje, upravljanje i korišćenje dokumentacije nepokretnog kulturnog nasledja (2016-2017)
 • Istraživanje, proučavanje i valorizacija kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu; izrada predloga odluka o utvrdjivanju nepokretnih kulturnih dobara: Palata Glavne pošte (2007), Zgrada Socijalnog osiguranja (2009), Fabrika hartije Milana Vape (2009), Umetnička livnica „Plastika“ (2010), Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika (2011), Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića (2012), Istorijsko jezgro Beograda (2015-2016), Fabrika „Teleoptik“ (2017); učešće u izradi planova detaljne regulacije: Program za urbanistički plan područja prostorne kulturno-istorijske celine Topčider (2007-2008); Program za izradu plana detaljne regulacije bloka izmedju ulica Bulevar vojvode Bojovića, Tadeuša Košćuška i Dunavske (2008); Program za izradu plana detaljne regulacije izmedju ulica Cara Dušana, Laze Jovanovića-Porcija, Ugrinovačke i Filipa Višnjića u Zemunu – fabrika „Teleoptik“ (2009); Plan detaljne regulacije područja Ade Huje – zona A (2010-2011)
 • Učešće u izradi projekata konzervacije, restauracije, rekonstrukcije, revitalizacije i prezentacije nepokretnih kulturnih dobara
 • Istraživanje fonda industrijskog nasledja Beograda, rukovodilac projekta (2007-2011)
 • Istraživanje fonda posleratne arhitekture Beograda, saradnik na projektu (2007-2011)
 • Član tehničkog tima za objekat Livnice Pantelić u okviru Projekta Saveta Evrope „Ljubljanski proces II – Rehabilitacija našeg zajedničkog nasledja“ (2012-2014)
 • Član žirija za ocenu konkursnih radova na temu: „Izrada idejnog rešenja rekonstrukcije i revitalizacije Narodne (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu“ (2014)
 • Član Stručnog saveta u proširenom sastavu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd (2016 – )
 • Učesnik i vodja stručne prakse u organizaciji Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (juna 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Koordinator i mentor kandidatima strudentske prakse Akademije bezbednosti i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju umetnosti (2016, 2017); predavanje „Dokumentovanje, vrednovanje i zaštita nepokretnih kulturnih dobara“ studentima istorije umetnosti Filozofskog fakulteta na predmetu Istorija arhitekture (2017, 2019); koordinator BG prakse u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (2018, 2019)
 • Saradnja sa medijima
 • Učesnik naučnik skupova, konferencija i predavanja
 • Autor monografije o arhitekti Rajku M. Tatiću
 • Autor naučnih i stručnih radova, kataloga spomenika kulture, prikaza knjiga i izložbi, biografskih i enciklopedijskih jedinica
 • Recenzent autorskih priloga u naučnim časopisima

Izložbe:

 • „Dobrotvori Beogradskom univerzitetu“, Univerzitet u Beogradu, SANU, 2005, saradnik
 • „Multikulturni Beograd“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, septembar 2011, koautor
 • „Kosančićev venac – urbana obnova“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, februar 2018, koautor
 • „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“,Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd septembar 2018; Pariz novembar 2019 – februar 2020, koautor izložbe i koordinator projekta
 • „Spomenik zahvalnosti Francuskoj obnova“ i „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“, organizator izložbi u Kulturnom centru Srbije u Parizu, novembar 2019 – februar 2020.

Prezentacija nepokretnih kulturnih dobara (izbor):

 • Sekretar naučnog časopisa „Nasledje“ (2007-2013)
 • Saradnik na izradi Kataloga „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“ (2010) – prezentacija na internet stranici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Manifestacija Dani Beograda – stručno vodjenje kroz spomenik kulture Zgrada Starog dvora povodom 130. godina od otvaranja dvora (2014)
 • Manifestacija Dani evropske baštine – „Industrijsko nasledje – zaštita i revitalizacija“ (2012, 2013); stručno vodjenje spomenik kulture Zgrada Starog dvora (2014, 2015); obilazak spomenika kulture Staro sajmište – Logor Gestapoa (2016), učesnik okruglog stola „Kulturno nasledje i zajednice – živeti s nasledjem“ (Skupština grada Beograda, 2016); stručno vodjenje Dvorski kompleks na Terazijama sa obilaskom spomenika kulture Zgrada Starog dvora (2017)
 • Manifestacija BINA – stručno vodjenje kroz spomenike kulture Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu (2015, 2016), Staro sajmište – Logor Gestapoa (2016)
 • Manifestacija „Noć muzeja“, kordinator projekta (2018)
 • Član redakcije naučnog časopisa „Nasledje“ (2018 – )
 • Koordinator projekta „Mape nepokretnih kulturnih dobara na području grada Beograda“ (2018-2020)

Naučni skupovi, konferencije i predavanja (izbor):

 • „Neovizantijski elementi u arhitekturi Rajka M. Tatića (1900-1979)“ usmeno saopštenje na Medjunarodnom naučnom skupu „Niš i Vizantija“, Niš 2003.
 • „Projektantska delatnost arhitekte Rajka Tatića od 1945. do savetovanja arhitekata u Dubrovniku 1950. godine“ usmeno saopštenje na naučnom simpozijumu Socrealizam u srpskoj likovnoj i primenjenoj umetnosti, arhitekturi i dizajnu u Muzeju primenjene umetnosti, Beograd 2006.
 • „Industrijsko nasledje Beograda – zona uz obalu Dunava“, usmeno saopštenje na Godišnjoj skupštini Društva konzervatora Srbije „Potencijali industrijskog i tehničkog nasledja Srbije, Zrenjanin 8-9. jun 2012.
 • „Podizanje spomenika na Starom sajmištu i njegovo značenje – Spomenik žrtvama fašističkog terora u logoru Sajmište i/ili Spomenik žrtvama genocida“ usmeno saopštenje na VI Konferenciji „Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i/ili zaborav“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograd, 8. novembar 2014.
 • „Dvorski kompleks na Terazijama: od vladarskog doma do reprezentativnog javnog prostora“ usmeno saopštenje na pozivnoj Konferenciji „Od osmanskog grada do „Beograda na vodi“: Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (19-21. vek) koautor sa Biljanom Mišić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 6. juli 2015.
 • Član organizacionog odbora Prve (28. maj 2010), Treće (23. novembar 2012), Pete (8. novembar 2014), Šeste (12. novembar 2015), Sedme (10. novembar 2016), Osme (12. oktobar 2017), Devete (25. maj 2018) Konferencije o kulturnom nasledju u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Objavljeni radovi (izbor):

 • S. Mihajlov, Prilog proučavanju arhitektonskog dela Milana Minića u Beogradu, Godišnjak grada Beograda XLVII-XLVIII, Beograd 2000/2001.
 • S. Mihajlov, Neovizantijski elementi u arhitekturi Rajka M. Tatića (1900-1979), u: Niš i Vizantija 2, Niš 2004, 425-436.
 • S. Mihajlov, D. Filipović, N. Marković, Univerzitetska biblioteka u: Dobrotvori Beogradskom univerzitetu, Beograd 2005,
 • A. Kadijević, T. Borić, S. Mihajlov, M. Prosen, Graditeljska dela: zadužbine beogradskog univerziteta u: Dobrotvori Beogradskom univerzitetu, Beograd 2005, 39-62.
 • S. Mihajlov, Letnja pozornica u Topčideru, Nasledje VIII, Beograd 2007, 119-127.
 • S. Mihajlov, B. Mišić, Palata Glavne pošte u Beogradu, Nasledje IH, Beograd 2008, 239-264.
 • S. Mihajlov, Fabrika Hartije Milana Vape, Nasledje XI, Beograd 2010, 71-78.
 • S. Mihajlov, Nastanak i razvoj industrijske zone na desnoj obali Dunava u Beogradu, Nasledje XII, Beograd 2011, 91-116.
 • S. Mihajlov, Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika, Nasledje XIII, Beograd 2012, 111-126.
 • S. Mihajlov, „Djačka trpeza“ u Beogradu – od humanitarne ustanove do studija prve državne televizije u Aberdarevoj 1, Godišnjak grada Beograda LIX, Beograd 2012, 59-80.
 • S. Mihajlov, Rajko M. Tatić 1900-1979, Beograd 2013.

prikazi monografije: Nasledje XV (2014), Glasnik Društva konzervatora Srbije 38 (2014), Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 43 (2015)

 • S. Mihajlov, Podizanje spomenika na Starom sajmištu i njegovo značenje – Spomenik žrtvama fašističkog terora u logoru Sajmište i/ili Spomenik žrtvama genocida, u: Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i/ili zaborav, Beograd 2014, 125-145.
 • Saša Mihajlov, Marina Pavlović, Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving, in: Architettura e Cittá. Problemi di conservazione e valorizzazione, La Spezia (Italia) 2015, 369-378.
 • S. Mihajlov, Fabrika „Teleoptik“ u Zemunu, Nasledje XVII, Beograd 2016, 53-71.
 • M. Pavlović, B. Mišić, S. Mihajlov, Od Velike pijace do Trga Republike – traganje za stalnom kućom Narodnog muzeja u Beogradu, Zbornik Narodnog muzeja XXII-2, Beograd 2016, 365-387.
 • Mihajlov, Josif Najman: Belgrade Architect Between the Two Wars, Serbian studies vol. 28 no. 1-2, Bloomington, Indiana USA 2017, 157-177.
 • S. Mihajlov, B. Mišić, Dvorski kompleks na Terazijama: od vladarskog doma do reprezentativnog javnog prostora, u: Kritička preinačavanja javnih prostora Beograda od kraja 18. do početka 21. veka, Kultura 154, Beograd 2017, 56-79.
 • S. Mihajlov i dr, Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice, Beograd 2018; izmenjeno izdanje na francuskom Beograd 2019.
 • Z. Tucić, S. Mihajlov, Sanacija i restauracija spomenika, u: Spomenik zahvalnosti Francuskoj obnova, ur. Saša Mihajlov, Beograd 2018, 88-108.

 

Rade Mrlješ

Godina rodjenja: 1983.

arhitekta, viši konzervator

Obrazovanje: Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univrerziteta u Beogradu u martu 2009. godine. Stručni ispit za rad u ustanovama zaštite nepokretnih kulturnih dobara položio u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u novembru 2012. godine i stekao zvanje arhiteka – konzervator. Od 2019. godine je student doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu Univrerziteta u Beogradu gde se usmerio ka užoj naučnoj oblasti Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasledja.

Radno iskustvo: Od marta 2011. godine zaposlen u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u sektoru za arhitektonsko-konzervatorske poslove.

Reference:  Kao autor i koautor učestvovao je u izradi brojnih konzervatorsko–restauratorskih projekata, sprovodjenju planskih akata, studija, istraživanja kao i nadzora nad izvodjenjem radova na kulturnim dobrima. Bavi se spomeničkim arhitektonskim nasledjem i pitanjima zaštite spomenika kulture u uslovima savremenog planiranja i izgradnje. Pretežno interesovanje odnosi se na istraživanje i očuvanje prostornih kulturno-istorijskih celina.

Projekti, elaborati, izložbe (izbor):

 • Izrada elaborata za utvrdjivanje kulturnog dobra Prostorne kulturno-istorijske celine „Blokovi 1 i 2 u Novom Beogradu“, 2021.
 • Projekat restauracije fasada kuće Momira Korunovića u Beogradu, 2020.
 • Izrada elaborata za utvrdjivanje kulturnog dobra Prostorne kulturno-istorijske celine „Stara Palilula u Beogradu“, 2020.
 • Projekat restauracije i statičke sanacije ograde Akademskog parka u Beogradu, 2019.
 • Projekat rekonstrukcije ostataka Severozapadnog odbrambenog fronta i restauracije ostataka Jugozapadnog odbrambenog fronta (kontumatskog zida) Zemunskog utvrdjenja, 2019.
 • Izložba „Urbana obnova Kosančićevog venca“, 2018.
 • Rekonstrukcija i restauracija Zemunske tvrdjave u Beogradu, 2016.
 • Idejni projekat restauracije najstarije kuće u Beogradu u ulici Cara Dušana br. 10, 2015.
 • Izrada elaborata za utvrdjivanje spomenika kulture zgrade SDK u Beogradu, arhitekte Petra Vulovića, 2014.
 • Projekat konzervacije i restauracije dela savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije na Beogradskoj tvrdjavi, 2014.
 • Idejni projekat sanacije i investicionog održavanja rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu, 2013.
 • Projekat rekonstrukcije potkrovlja hotela „EXCELSIOR“ Ul. kneza Miloša br.5 u Beogradu, 2012.
 • Projekat restauracije Rimskog bunara na gornjem gradu Beogradske tvrdjave, 2011/2012.
 • Projekat konzervacije i restauracije Leopoldove kapije, Bastiona II istočnog fronta gornjeg grada Beogradske tvrdjave, 2011/2012.
 • Restauracija fasade kuće inženjera Pavla Horvata, Ivićeva 4, Zemun, 2011.

Objavljeni radovi (izbor):

 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Paradigmatski habitus arhitekture u zaštiti kulture prostora, Zbornik radova (XI konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2021.
 • R. Mrlješ, Zgrada „Energoprojekta“ u Beogradu arhitekte Milice Šterić: visoka moderna kao paradigma urbane konzervacije. Nasledje (21), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2020.
 • E. Vaništa Lazarević, A. Đukić i R. Mrlješ, Industrial Abandoned Heritage Along the Waterfronts as New Spaces for Creatives, 56th ISOCARP World Planning Congress, Qatar 2020.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Konstrukcionistička metateorija prostor-vreme arhitekte Miloša Bobića – implikacije za oblast urbanizma i prostornog planiranja, Zbornik radova (Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja), Asocijacija prostornih planera Srbije, 2020.
 • A. Kontić, R. Jadrešin Milić i R. Mrlješ, Defining the methodology of integrated research in the process of digital documentation of architectural heritage: case study Lizori, Italy, DISEGNARECON. Journal on Architecture and Cultural Heritage (Vol.12 No.23), Italy 2019
 • R. Mrlješ i A. Ciganović, Dijagramatski pristup sintezi u zaštiti svojstva objekata – ispitivanje dva studijska postupka arhitekte Dimitrija M. Leka iz 1947-1948. godine, Nasledje (20), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2019.
 • A. Kontić, R. Jadrešin Milić i R. Mrlješ, Metodologija integrisanog istraživanja u procesu digitalne dokumentacije arhitektonskog nasledja, Arhitektura i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), Beograd 2019.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Transfer arhitektonskog znanja kao faktor rizika u zaštiti spomeničkog nasledja, Zbornik radova (X konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2019.
 • R. Mrlješ, Prikaz istraživanja restauracije fasade kuće Mihaila Petrovića (Mike Alasa) u Beogradu, Nasledje (19), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2018.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Prilog shvatanju „održivog razvoja“ u srpskoj arhitekturi i konzervatorskoj praksi druge polovine 20. veka, Zbornik radova (IX konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2018.
 • R. Mrlješ i Lj. Konta, Predlog stilske interpretacije kuće u Ulici cara Dušana broj 10 u Beogradu, Moderna konzervacija (5), Nacionalni komitet ICOMOS Srbija, Beograd 2017.
 • R. Mrlješ, Skulptura lava u Parku Bukovičke Banje – Alegorija Pobede, Moderna konzervacija (3), Nacionalni komitet ICOMOS Srbija, Beograd 2015.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Srpska arhitektonska lingvistika i njene komparativne veze druge polovine XX veka, Zbornik radova (VI konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2015.
 • R. Mrlješ i A. Sibinović, Prilog proučavanju šumadijske kuće na primeru kuće Milovanovića u Velikom Borku, Glasnik Društva konzervatora Srbije (39), Društvo konzervatora Srbije, Beograd 2015.
 • R. Mrlješ, Rekonstitucija bloka izmedju ulica Višnjićeve, Zmaja od Noćaja, Kralja Petra i Gospodar Jovanove, Nasledje (14), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2013.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Upotreba kulturnog nasledja u regionalnoj postjugoslovenskoj ekonomsko–političkoj i medjukulturnoj integraciji Republike Srbije, Zbornik (2), Institut za medjunarodnu politiku i privredu, Beograd 2010.
 • R. Mrlješ, Mogućnosti rekonstrukcije i revitalizacije Starog zdanja u Arandjelovcu, Zbornik Narodnog muzeja Arandjelovac (3), Arandjelovac 2009.

Naučni skupovi, konferencije, seminari, predavanja (izbor):

 • XI naučno-stručna konferencija „Graditeljsko nasledje i urbanizam“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd oktobar 2021. (urednik zbornika)
 • X konferencija „Kulturno nasledje – rizici i perspektive“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd oktobar 2019.
 • Okrugli sto „Godina evropskog kulturnog nasledja“, Nacionalnoi komitet ICOMOS Srbija, prezentacija i moderiranje, Arhitektonski fakultetu u Beogradu, decembar 2018.
 • Focus Group Meeting “Western Balkans – Crossroads of Civilisations Concept, Regional Cooperation Council , Crna Gora, Podgorica, novembar 2018.
 • Letnja škola „Provenance, why does it matter? Provenance, Dispossession and Translocation Research“, TransCultAA, Hrvatska, Zadar, avgust 2018.
 • Letnja škola „Cultural Landscape and Heritage Skills“, INTBAU Italia International Summer School, Italija, Lizori (Campello sui Clitunno), jun 2018.
 • IX Konferencija „Kulturno nasledje i društvo“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd oktobar 2018.
 • Radionica „Konzervacija kamena“, Društvo konzervatora srbije, arheološko nalazište Caričin grad (Iustiniana Prima), avgust 2017.
 • Radionica „Skriveni uglovi Beograda“, Beopatrimonium – Evropa Nostra Srbija, Beograd, decembar 2015.
 • Seminar – radionica „Konzervacija sinagoge u Subotici“, Evropa Nostra Srbija, Subotica, novembar 2015.
 • VI Konferencija „Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata – zaštita kao proces ili model“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd oktobar 2015.
 • Seminar „Prisvajanje baštine“, Centralni institut za konzervaciju, Beograd, jun 2015.
 • Radionica „Konzervacija kamena“, Sekcija arhitekata Društva konzervatora Srbije, Manastir Studenica, septembar 2014.
 • Seminar „200 godina tradicije u banjskom turizmu – Mogućnosti pristupa EU fondovima“, Arandjelovac, septembar 2011.

Nagrade i priznanja:

 • Priznanje „Arhitekta Aleksandar Radović“ za doprinos očuvanju, boljem razumevanju i afirmaciji nepokretnih kulturnih dobara, 2022.
 • Otkupna nagrada na Medjunarodnom konkursu za idejno urbanističko–arhitektonsko rešenje centralne zone Sremskih Karlovaca, decembar 2013.
 • Nagrada grada Arandjelovca „26. juli“ za arhitekturu i doprinos zaštiti kulturnog nasledja Arandjelovca, jul 2009.

Članstvo i društvene aktivnosti:

 • Nacionalni komitet ICOMOS Srbija (Član Izvršnog odbora).
 • INTBAU Srbija (Koosnivač i član Upravnog odbora).
 • Društvo konzervatora Srbije.
 • Inženjerska komora Srbije.

Jezici:

 • Nemački
 • Engleski

Nevenka Novaković

arhitekta, stručni saradnik

Godina rodjenja: 1980.
Obrazovanje: Diplomirani inženjer arhitekture
nevenka.novakovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

 

 • Od 2006. Zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Od 2002. godine, kao student, radila kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture-Beograd.

Kao odgovorni projektant radi na izradi konzervatorsko-restauratorskih projekata, studija, analiza, nadzora nad izvodjenjem radova na Beogradskoj tvrdjavi. Bavi se istraživanjem kompatibilnih materijala koji se primenjuju u konzervaciji, usavršava se u oblasti konzervacije kamena. Zalaže se za multidisciplinarnost u radu i povezivanje relevantnih stručnjaka i institucija. Učestvuje u medjunarodnim tematskim skupovima i forumima.

Doktorantkinja na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program geologija, uža oblast petrologija.

Reference:

 • Projekat rekonstrukcije, restauracije i prezentacije česme Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrdjavi
 • Projekat rekonstrukcije i restauracije Damad Ali-pašinog turbeta na Beogradskoj tvrdjavi
 • Projekat konzervacije ostataka rimske kapije i kule i projekat enterijera Rimske dvorane u Biblioteci grada Beograda
 • Projekat rekompozicije kompleksa crkve Ružice i kapele Svete Petke
 • Projekat konzervacije i restauracije dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije
 • Projekat revitalizacije Male barutane na Gornjem gradu Beogradske tvrdjave
 • Projekat konzervacije Severoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrdjave
 • Projekat konzervacije Severoistočnog bedema Donjeg grada Beogradske tvrdjave
 • Elaborat istraživačkih radova na prostoru Vidin kapiji na Beogradskoj tvrdjavi
 • Koautor izložbe: Unutrašnje utvrdjenje-kulturni slojevi 2010. godine

Stručni kursevi i konferencije:

 • Učešće na 13. Medjunarodnom kongresu propadanja i konzervacije kamena (13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone) održanom od 6. do 10. septembra 2016. godine u Pesliju u Škotskoj u organizaciji Univerziteta Zapadne Škotske (University of the West of Scotland).
 • Učešće u medjunarodnoj radionici: International Workshop on Microscopic Techniques to Study Mineral Materials in Cultural Heritage, Beč, 27. jun -01. jul 2016.
 • Učešće na IX-om Naučno-stručnom medjunarodnom savetovanju – Ocena stanja, održavanja i sanacija gradjevinskih objekata i naselja, u organizaciji Saveza gradjevinskih inženjera Srbije i Inženjerske komore Srbije na Zlatiboru od 25.-29. Maja 2015. godine.
 • 2014. godine učestvovala u internacionalnoj konferenciji o fortifikacijskom nasledju u Pamploni, Španija.
 • 2012. godine završila obuku za arhitektonsku konzervaciju Architecture Conservation Course u organizaciji Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro –Roma, Italy i Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda.
 • 2011. godine završila obuku za konzervaciju kamena- Stone conservation course u organizaciji Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – Roma, Italy i Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda.
 • Učestvovala u Projektu Ministarstva kulture Tvrdjave na Dunavu (2009. i 2010), sprovedenom u sklopu UNESCO-vog regionalnog programa za kulturno nasledje Jugoistočne Evrope.

Objavljeni radovi (izbor):

 • Rad za konferenciju : 13thInternational Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6.- septembar 2016. godine, Paisley, Scotland: „Decay Products of the Kersantite Built into the Monument of Small Staircase at the Kalemegdan Park (Belgrade, Serbia)“ (Novaković, Franković, Matović, Šarić, Erić);
 • Rad za Naučno-stručno medjunarodno savetovanje – Ocena stanja, održavanja i sanacija gradjevinskih objekata i naselja: „Stanje kersantita ugradjenog u fasade zgrade Narodnog muzeja u Beogradu“, Zlatibor, 2015, (Novaković, Matović, Franković);
 • Rad za konferenciju: International conference on fortified heritage: Management and sustainable development, Pamplona, 15-17 oktobar 2014 -„Belgrade Fortress – between yesterday and tomorrow“ (Novaković, Filipović);
 • Damage quantification of built stone on Dark Gate (Belgrade, Serbia): sample of damage index application for decay rate evaluation, Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-014-3843-z, (Frankovic, Novakovic, Matovic);
 • Problemi rekonzervacije i prezentacije Unutrašnjeg utvrdjenja na Beogradskoj tvrdjavi, Moderna konzervacija, ID: 211981836, (Filipović, Novaković).

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije
 • Inženjerska komora Srbije
 • ICOMOS Srbija.