Оливера Вучковић

в. д. директора Година и место рођења: 1969, Београд Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Београду, дипломирани историчар Радно искуство: 1994–1995.  радила као професор разредне наставе за предмет историја; 2002–2017. радила у Јавном предузећу за обављање делатности од општег интереса за …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Слађана Милојевић

Архитектонски техничар, конзерватор Година рођења: 1971 Образовање: архитектонски техничар sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs     Радно искуство: Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију (од 2003) Референце: Ажурирање документације за културна добра, добра која уживају статус претходне заштите и систематски …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Награде

2015. Ивана Весковић, Годишња награда Друштва конзерватора Србије за Успешно изведен свеобухватан рад на истраживању, документовању, валоризовању и популаризацији Дома Јеврема Грујића у Београду као допринос континуитету рада на одређеном културном добру у циљу формирања приватног музеја 2011. Татјана Виденовић …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Правни основ деловања

Легислативни оквир за деловање Завода обухвата: Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11, 99/11 др.закон); Закон о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) Закон о општем управном поступку („Сл. лист РС“ бр.18/2016) Закон о …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наша делатност

Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда. Делатност заштите непокретних културних добара, којима се Завод бави, чине: • истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту; • предлагање …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -