Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2016.godine

 


U vremenu  tranzicijske stihije kulturni predeo je u stanju stalnog rizika od neodgovarajuće, nekontrolisane urbanizacije, derurarizacije i neravnomernih demografskih kretanja.  Sedma u nizu konferencija o kulturnom nasledju pod nazivom Kulturni predeo, održana u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 10.11.2016.godine imala je za cilj da ukaže na opasnosti i doprinese prihvatanju kulturnog predela kao kvalitetno prihvatljivog modela za rešavanje problema zaštite kako materijalnog, tako i nematerijalnog kulturnog nasledja, i shodno tome da se u praksi tretira kao globalni, a ne  kao zbir pojedinačnih resursa. Istovremeno, namera je da se ukaže na neophodnost prihvatanja termina u oblasti zakonskih propisa u svrhe celovitijeg i adekvatnijeg odnosa prema ovoj vrsti nasledja.

Konferencija, kao i Zbornik radova koji je prati i koji je predstavljen  na samom skupu, podeljena je  na četiri tematske celine:
Kulturni predeo- zaštita kulturnog nasledja i prirodnog okruženja
Kulturni predeo – nematerijalne vrednosti
Kulturni predeo – upravljanje razvojem
Kulturni predeo – pravna regulativ i implementacija

Održavanje Konferencije i publikovanje Zbornika radova omogućila je Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

Preuzmi  PDF izdanje