Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Podnošenje zahteva

Zahtev za dobijanje saglasnosti za postavljanje reklama

download


Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva:

Pravni osnov – vlasnički list, overeni ugovor sa Skupštinom stanara ( Savetom zgrade ) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglašnošću zakupodavca.
Grafički prikaz predloga dispozicije i oblika reklame i odrednica u visinskom smislu u odnosu na etaže i fasadne elemente zgrade, u razmeri 1:100 ili 1:50 ( NA POLEĐINI SE NALAZI PRIMER KAKO JE POTREBNO PRIKAZATI CRTEŽ REKLAME )

NAPOMENA:
Rok za izdavanje Rešenja i saglasnosti je u zakonom propisanom roku.

Saglasnost se naplaćuje jednokratno po Cenovniku Zavoda.

Zahtev za dobijanje saglasnosti za postavljanje letnjih bašti

download


Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za izdavanje saglasnosti za postavljanje letnjih bašti:

Pravni osnov – ugovor o vlasništvu ili zakupu lokala
Saglasnost sekretarijata za saobraćaj za tekuću godinu.
Grafički prikaz položaja letnje bašte, njenih elemenata, kao i odrednica u visinskom smislu u odnosu na etaže i fasadne elemente zgrade, drvoreda i sl. u razmeri 1:100 ili 1:50 ( NA POLEĐINI SE NALAZI PRIMER KAKO JE POTREBNO PRIKAZATI CRTEŽ LETNjE BAŠTE )

NAPOMENA:
Rok za izdavanje potrebne saglasnosti je u zakonom propisanom roku.

Saglasnost se naplaćuje jednokratno po cenovniku Zavoda, a po utvrđenoj kvadraturi letnje bašte za koju je zadužen Sekretarijat za saobraćaj.

Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje dokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Preuzmi
DOKUMENTACIJA Zavoda za zaštitu spomenika kulture je razvrstana u sledeće zbirke (fondove):

1. Zbirka pisanih dokumenata – dosijea
2. Zbirka planova – planoteka
3. Zbirka fototečkog materijala – fototeka
4. Zbirka štampanog materijala – biblioteka i hemeroteka

U formularu treba navesti koja vrsta dokumentacionog materijala Vam je potrebna i u vezi sa kojim objektom (objektima).

Takođe je potrebno navesti pun naziv teme Vašeg istraživačkog rada, zbog koga ste zainteresovani da izvršite uvid u dokumentaciju.

Studenti koji žele da izvrše uvid u dokumentaciju su u obavezi da prilože potvrdu svog fakulteta o redovnom studiranju (ili o pohađanju postdiplomske nastave), kao i preporuku svog mentora za istraživački rad kojim se bave.

Dokumentacija Zavoda se ne može pozajmljivati.

Zahtev za izdavanje Rešenja o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju (za postavljanje sredstva za oglašavanje)

Preuzmi
1. U formular je potrebno uneti pun naziv projekta za koji se traži rešenje o davanju saglasnosti.

2. Takođe se mora navesti broj i datum Rešenja o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite, na osnovu kog je izrađen projekat.

3. Projekat obavezno treba da sadrži odgovarajuću licencu projektanta.

Zahtev za izdavanje Rešenja o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite (za postavljanje sredstva za oglašavanje)

Preuzmi

Preuzmi primer grafičkog prikaza

Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva:

Pravni osnov – vlasnički list, overeni ugovor sa Skupštinom stanara ( Savetom zgrade ) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglašnošću zakupodavca.
Grafički prikaz predloga dispozicije i oblika reklame i odrednica u visinskom smislu u odnosu na etaže i fasadne elemente zgrade, u razmeri 1:100 ili 1:50

NAPOMENA:
Rok za izdavanje Rešenja i saglasnosti je u zakonom propisanom roku.

Saglasnost se naplaćuje jednokratno po Cenovniku Zavoda.

Zahtev za izdavanje potvrde o statusu objekta

preuzmi

Potvrda o statusu objekta je polazni dokument. Ako niste sigurni da li objekat koji Vas interesuje uživa status zaštite ili prethodne zaštite, ovim dokumentom ćete razrešiti tu dilemu.

Zahtev za izdavanje potvrde o statusu objekta može podneti bilo ko u vezi sa bilo kojim objektom.

Osim izvođenja građevinskih radova na objektu, potvrda o njegovom statusu Vam može biti potrebna i u drugim administrativnim poslovima.