istoričar umetnosti, viši stručni saradnik

Godina rođenja:1961
Obrazovanje:diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo:

 

 

 • U periodu 1987-1991. radila kao arhivist u Centru za informacije Arhiva Srbije, na poslovima sistematizacije podataka o arhivskoj građi područnih arhiva sa teritorije Republike.
 • Od 1991. godine radi kao viši stručni saradnik – konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, na poslovima istraživanja, valorizacije, izrade konzervatorskih uslova i elaborata zaštite i proglašenja spomenika kulture i prostornih kulturnio-istorijskih celina na području grada Beograda.

Reference:

 • Izradila elborate proglašenja spomenika (Zemunska pošta, Zemunska gimnazija, Evangelička crkva, Kuća dr Save Nedeljkovića, Kuća ing. Pavla Horvata, Dom Srpske pavoslavne crkvene opštine, Hariševa kapela, Bogorodičina crkva, Stara škola u Gornjoj varoši, Nemačka osnovna škola, Dom za nezbrinutu decu Kraljice Marije, Kapela na Novom groblju, Komanda vazduhoplovstva, Modernistička celina Zemuna, Stari Beograd… ).
 • Radila elaborate valorizacije Dorćola, Vračara, Hadžipopovca, Pregrevice, Starog jezgra Zemuna za potrebe izrade detaljnih urbanističkih i regulacionih planova.
 • U stručnim časopisima (Nasleđe, Konzervatorski glasnik … ) objavljuje radove iz oblasti valorizacije i zaštite spomeničkog nasleđa Beograda.

Objavljeni radovi:

 • Zavetni krst u porti Svetonikolajevske crkve u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 17
 • Kuća Dimitrija Davidovića u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 18
 • Blok pozorišta u kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, Konzervatorski glasnik, knj.20
 • Blok između ulica Glavne, Preradovićeve, Trga pobede i Gospodske u prostornoj kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, Nasleđe, knj.1, ZZSKGB; Beograd 1997.
 • Sefardska sinagoga u Zemunu, Nasleđe, knj. 2, ZZSKGB; Beograd 1999.
 • Ruralna arhitektura Starog jezgra Zemuna, Nasleđe, knj. 3, ZZSKGB; Beograd 2001.
 • Stanje zaštite prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna i metodi urbane obnove prostornih celina, Nasleđe, knj. 4, ZZSKGB, Beograd 2002.
 • Prikaz kataloga jugoslovenske izložbe na Bijenalu arhitekture 2002. u Veneciji, Arhitektura i urbanizam, sv. 12-13, IAUS, Beograd 2003.
 • Koautor mr M. Đurđević, Zaštita prostora istorijskih celina pri izradi urbanističkih planova u kontekstu Esenske deklaracije, Zbornik radova 10. naučnog skupa Tehnologija, kultura i razvoj, (kontekst skupa: Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji, tema skupa: Konkurentnost privrede i kompetentnost neprivrednog sektora: stanje, mogućnosti i strategije razvoja), Udruženje „Tehnologija i društvo“, Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd 2004.
 • Zaštita prostornih kulturno-istorijskih celina kao značajnog resursa urbanog razvoja, Nasleđe, knj. 5, ZZSKGB, Beograd 2004.
 • Istorijat razvoja i valorizacija područja Pregrevice u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 29
 • Niz novinskih članaka (Danas, Zemunske novine ….)

Ostalo:

 • Izlagala na Salonu arhitekture u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu i na izložbi Zaštita spomeničkog nasleđa kroz urbanističke planove u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.
 • Objavljuje radove iz oblasti likovne kritike.
 • Član Saveta udruženja likovnih i primenjenih umetnika Zemuna.
 • Saradnik Galerije Doma vazduhoplovstva u Zemunu