diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Godina rodjenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani pravnik / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

decembar 2021-  Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda / diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova:

 • sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa;
 • vodi upravni postupak iz delokruga rada;
 • priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;
 • priprema dokumentaciju, izradjuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu i pravne lekove i predloge za dozvolu izvršenja nadležnim sudovima;
 • priprema dokumenta i elemente za izradu programa i planova iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;
 • učestvuje u izradi i pripremi radnog materijala za sednice Upravnog i Nadzornog odbora, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih;
 • daje stručnu podršku u procesu formiranja planova rada;
 • daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja;
 • sprovodi zakonom poverene poslove u zaštiti kulturne baštine;
 • učestvuje u pripremi i izradi dokumenata i procedura u vršenju poslova matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;
 • prati sprovodjenje i uskladjenost opštih i pojedinačnih akata s propisima iz delokruga rada;
 • izradjuje ugovore, učestvuje u praćenju njihove realizacije i prati vrstu pravnih mera;
 • prati i koordinira sprovodjenje stručnog usavršavanja zaposlenih;
 • razvija partnersku saradnju sa drugim ustanovama, strukovnim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 • stara se o primeni zakona i drugih propisa;
 • daje informacije strankama u vezi s pravnom zaštitom kulturnih dobara;
 • sačinjava mesečne izveštaje o radu;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora, pomoćnika direktora i direktora.

oktobar 2018- novembar 2021 Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju/ pomoćnik direktora Sektora / Sektor pravnih i opštih poslova

oktobar 2012- septembar 2018 Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju / rukovodilac Službe / Služba imovinskopravne dokumentacije

januar 2012-oktobar 2012 Agrobanka a.d. Beograd / Nova Agrobanka a.d Beograd / direktor Odeljenja dinarskog platnog prometa / Sektor platnog prometa i poslova sa stanovništvom

2009 -2011  Agrobankaa.d. Beograd / viši saradnik/direktor Odeljenja/Odeljenje unutrašnje kontrole

2008 -2009  Agrobankaa.d. Beograd / direktor Ekspoziture Novi Beograd/ Filijala Beograd

2004-2008 Agrobanka a.d. Beograd / direktor Odeljenja dinarskog platnog prometa / Sektor platnog prometa i poslova sa stanovništvom

2003-2004 Agrobanka a.d. Beograd / viši saradnik koordinator tima za otvaranje  računa i saradnju sa klijentima / Odeljenje dinarskog platnog prometa

2002-2003 Agrobanka a.d. Beograd / samostalni saradnik za pravne poslove i naplatu / Odeljenje dinarskog platnog  prometa

1997-2002 Agrobanka a.d. Beograd / saradnik za kadrovske poslove / Odeljenje pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Ostalo:

Liderske veštine, diploma Instituta ekonomskih nauka IEN i Beogradske Akademije Korisnički servis, sertifikat Instituta ekonomskih nauka IEN i Beogradske Akademije