Kuća je nastala u drugoj polovini XIX veka kao seoska stambena zgrada po tipu tzv. mlađe moravske kuće, sa dve prostorije i arhitravno oblikovanim tremom, koji se protezao celom dužinom podužne dvorišne fasade.