Han u Donjoj Ralji podignut je dvadesetih godina XIX veka i sve do Drugog svetskog rata nije menjao namenu, odnosno, koristio se kao kafana od momenta kada je potreba za hanovima kao prenoćištima nestala.