Zgrada predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva (DDSG-a) u Beogradu je podignuta u periodu izmedju 1924. i 1926. godine.