Zgrada predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva (DDSG-a) u Beogradu je podignuta u periodu između 1924. i 1926. godine.