Skip to Content

Blog Archives

Božićeva kuća

Kuća poznatog trgovca Miloja Božića podignuta je 1836. godine na temeljima starije turske gradjevine.

0 Continue Reading →

Božićeva kuća

Nastala u drugoj polovini XIX veka kao seoska stambena kuća na periferiji varošice, Božićeva kuća pripada tipu moravske kuće podunavske varijante, sa tri prostorije, tremom, doksatom i podrumom ispod jednog dela zgrade.

0 Continue Reading →