autor: Aleksandra Dabižić
godina izdanja: 2006.
SADRŽAJ

1.00 Staro jezgro Zemuna – istorijski razvoj:

1. 10. Početna faza savremenog razvoja Zemuna
1. 20. Postepen rast i oformljavanje Jezgra u drugoj polovini HVIII veka
1. 30. Razvoj Jezgra u toku HIX i na početku HH veka
1. 40. Izgradnja Jezgra u periodu 1918-1966.
1. 50. Stanje zaštite Starog jezgra 1967-2003.
1. 60. Pregled izvora

2.00 Opšte karakteristike arhitektonskog nasledja Jezgra

3.00 Tipske i stilske odlike arhitektonskih objekata Jezgra

310. Stambene zgrade:
3.11. Prizemnice izdužene osnove sa užom stranom na ulici
3.12. Prizemnice izdužene osnove sa širom stranom na ulici
3.13. Visokoparterne kuće
3.14 Jednospratne stambene i stambeno-poslovne zgrade

3.20. Javni objekti:
3.21. Utvrdjenja
3.22. Vojne zgrade
3.23. Upravne zgrade i zgrade javnih ustanova
3.24. Školske zgrade i zgrade prosvetno-kulturne namene
3.25. Zgrade ustanova kulture
3.26. Bolnice
3.27. Privredne zgrade
3.28. Hoteli
3.29. Crkve
3.30. Memorijalni spomenik
3.31. Javni spomenici i skulpture

3.40 Stilska analiza arhitektonskog nasledja Jezgra

4.00 Gardoš od 1521. do naših dana
4.10. Ambijentalne i arhitektonske vrednosti prostora
4.20. Vizuelne vrednosti prostora
5.00 Začetak i otvaranje prvih šetališta Zemuna:
5.10. Gradski park
5.20. Kej na Dunavu
5.30. Park na Gardošu

6.00 Trgovi u Jezgru

7.00 Katalog arhitektonskih objekata Jezgra

8.00 Istorijski planovi razvoja Jezgra

9.00 Prikazi Jezgra na gravirama

10.00 Stari bunari i urbani mobilijar

11.00Grafički prilozi:
11.10 Plan Beograda- položaj Jezgra
11.20 Karta prostornih potcelina i blokova
11.30 Karta spomenika kulture
11.40 Karta valorizacije prostora
11.50 Karta valorizacije objekata
12.00 Jezgro, danas