РАЗГЛЕДНИЦА, ЧЕТВРТА ДЕЦЕНИЈА 20. ВЕКА
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНОГ ОЛТАРА
 
ИВАН МЕШТРОВИЋ, СВ. АНТУН СА МАЛИМ ХРИСТОМ
 
ТРЕМ
 
ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА, НИВОА ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГАЛЕРИЈЕ
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St. Anthony of Padua
14, Bregalnička Street

Споменик културе
Црква Св. Антуна Падованског
Брегалничка 14

 
Lokacija     Location
 
 
 
On one of the peripheral hills of Vracar towards Zvezdara, close to Crveni krst, stands a church dedicated to St. Anthony of Padua and built between 1929 and 1932.The design of the Belgrade church was made by a prominent Slovenian and Central European architect of the late 19th and the first half of the 20th century, Josip Plečnik (1872-1957). The building has the basic form of rotunda, with an apse in the east, porch in the west and cylindrical bell tower in the southeast side. The main room is circular and cylindrical, 25 m in diameter and 17.5 m in height, with side conches which are intended for special small altars and the confessional. Opposite the entrance, in the apse is the main altar i.e. deep presbytery, under which there is a crypt. Three galleries were formed due to the large height of the church. The monumental bell tower with 52 m in height and 9 m in diameter was built in 1962 according to slightly modified designs of architect Plečnik, and according to the instructions of his student Janez Valentinčič. The main altar of St. Anthony is in the apse, with the bronze sculpture of the patron of the church holding the infant Jesus Christ, the work of Ivan Mestrovic, set in 1935. Saint Anthony of Padua Church is the only, unique and original author’s achievement of Slovenian architect Plečnik in Belgrade. The origin of Christianity was presented according to the idea of return to archetypes. The universal Christian concept was implemented with the interplay of influences of early Western Christian and Byzantine architecture, glorification of Christianity was expressed with the monumentality and by the aesthetic effects of modernity was presented the ideal of simplicity of the Franciscan order.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
На једном од ободних врачарских брежуљака према Звездари, у близини Црвеног крста, уздиже се црква посвећена Светом Антуну Падованском, изграђена између 1929. и 1932. године. Пројекат ове београдске цркве израдио је истакнути словеначки и средњоевропски архитект краја 19. и прве половине 20. века Јосип Плечник (1872–1957). Грађевина је основног облика ротонде, са апсидом на истоку, тремом на западу и цилиндричним звоником са југоисточне стране. Главни простор је пречника 25 м и висине 17,5 м, док су бочни намењени посебним мањим олтарима и исповедаоници. Насупрот улаза, у апсиди је главни олтар - дубоки презвитеријум, под којим је крипта. Због велике висине цркве формиране су три галерије. Монументални торањ звоника висине 52 m и пречника 9 m изграђен је 1962. године према нешто измењеним пројектима архитекте Плечника, а по упутствима његовог ученика Јанеза Валентинчича. Главни олтар Светог Антуна је у апсиди, са бронзаном скулптуром патрона храма који држи малог Исуса Христа, рад Ивана Мештровића, постављен 1935. године. Црква Светог Антуна Падованског једино је, јединствено и оригинално ауторско остварење словеначког архитекте Плечника у Београду. По идеји представља повратак праузорима и извору хришћанства, јер је преплитањем утицаја ране западнохришћанске и византијске архитектуре примењен универзални хришћански концепт, монументалношћу исказана глорификација хришћанства, а естетским ефектом модерности и идеал једноставности фрањевачког реда.
 

Службени гласник РС, бр. 29/10.