ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД ЦРКВЕ
 
БОЧНА ФАСАДА, 1932.
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК, 1932.
 
ОСНОВА, 1932.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of the Holy Protection of the Virgin,
55, Kajmakčalanska Street

Споменик културе
Црква Покрова Пресвете Богородице,
Кајмакчаланска 55

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Church of the Holy Protection of the Virgin was built in 1933 after a project of converting an industrial into a religious building entrusted to the architect Momir Korunović. The contractor was Anton Sara, at the time considered the best master builder for domed churches in the Balkans. The church is basilical in plan, with a choir loft, side galleries, and a four-storey bell-tower above the narthex. Designed in the Byzantine tradition, it also shows Romanesque elements, especially in the architecture of the bell-tower.
Two rectangular side chapels adjoining the polygonal east apse are dedicated to St Anthony and St Petka respectively. Originally, the icons for the iconostasis and the frescoes were painted by Živorad Nastasijević in 1947, while the sanctuary was frescoed by the Russian painter Ivan Dikiy in 1933. The existing frescoes and icons were executed by Milovan Arsić between 1967 and 1973. Arsić also made cartoons for the mosaics in the tympana executed in 1967–69 above all three entrances.
A significant architectural and artistic undertaking in the years preceding WWII, the Church of the Holy Protection of the Virgin has distinctive architectural and townscape values that secure it a special place in the work of Momir Korunović.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Покрова Пресвете Богородице у Београду подигнута је 1933. године. Пројекат претварања постојеће индустријске зграде у сакрални објекат поверен је архитекти Момиру Коруновићу. Извођач радова био је Антон Сара, кога су у то време сматрали најбољим мајстором на Балкану у области зидања храмова са кубетом. Црква је конципирaна као грађевина базиликалне основе са хором, бочним галеријама и четвороспратним звоником изнад припрате. Саграђена је у византијском духу, али носи и елементе романског стила, пре свега у архитектури звоника.
Правоугаони певнички простори, смештени уз полигоналну олтарску апсиду на истоку, посвећени су Св. Антонију и Св. Петки. Првобитни живопис и иконе на иконостасу израдио је 1947. године сликар Живорад Настасијевић, а живопис на олтарском зиду руски сликар Иван Дикиј 1933. године. Садашњи живопис и нове иконе на иконостасу извео је сликар Милован Арсић из Београда, у периоду од 1967-1973. године. Према нацртима истог аутора изведени су 1967-1969. године мозаици у тимпанонима изнад сва три портала. Својим посебним архитектонско-урбанистичким вредностима црква заузима посебно место у стваралачком опусу архитекте Момира Коруновића и предстaвља значајан архитектонско-уметнички подухват у годинама пред Други светски рат.
 

Службени гласник РС бр. 108/05