ЈОНИН САРКОФАГ, 5-6. ВЕК
 
ЖИЖАК
 
АНТИЧКИ НАКИТ
 
 
 
 
ТЕРМЕ У СТУДЕНТСКОМ ПАРКУ
 
 

Archaeological site
Ancient Singidunum,
Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Zvezdara

Археолошко налазиште
Антички Сингидунум,
Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара

 
Lokacija     Location
 
 
 
The archeological site of Ancient Singidunum comprises castrum, civil dwellings and necropolises. In the period between the first and the seventh centuries CE Singidunum was an important strategic fortification on the borderline to the barbaric lands. In the first century the Fourth Flavia legion was stationed there and a large castrum was built to serve its needs. It is today situated on the Upper town plateau of the Belgrade fortress. The specific geographic location on the crossroads of military and trade routes influenced the development of an economically strong civil settlement, which went through all the stages of Roman provincial towns, beginning from canabae along the bulwark of the castrum), over municipii, to colony. The necropolises surrounded the civil settlement. Systematic digging and accidental findings (on occasions of ground works) revealed many archeological objects – remnants of profane, religious and funerary architecture, sculptures, numerous epigraphic remains, ceramics and other movable material. Judging by the remnants of material culture in the layers immediately underneath Belgrade, Singidunum represents a treasure trove of archeological materials invaluable for the study of history, culture, topography, economics and structure of the town and life in it.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Археолошко налазиште Антички Сингидунум обухвата каструм, цивилно насеље и некрополе. У периоду од I до VII в. н. е. Сингидунум је представљао важно стратешко упориште на граници према варварским земљама. У њему је у I веку била стационирана IV Флавијева легија за чије потребе је изграђен велики каструм на данашњем платоу Горњег града Београдске тврђаве. Посебан географски положај и раскршће војних и трговачких путева условили су у Сингидунуму и развој економски јаког цивилног насеља које је у свом развоју прошло све фазе римских провинцијских градова, почев од canabae-a (уз бедем каструма), преко муниципија, до колоније. Некрополе су се формирале око цивилног насеља.
Систематским ископавањима, као и случајним налазима приликом земљаних радова, откривени су многобројни археолошки предмети – остаци профане, култне и гробне архитектуре, скулптуре, бројни епиграфски споменици, керамика и други покретни материјал. По остацима материјалне културе у слојевима непосредно под нивоом Београда, Сингидунум представља ризницу археолошког материјала од непроцењиве вредности за изучавање историје, културе, топографије, економике и структуре града и живота у њему.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 176/8
од 30.6.1964.