ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1908.
 
ДЕТАЉ УЛАЗНЕ ПАРТИЈЕ, 2005.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1928.
 
ПРЕСЕК, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1928.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Water Association Building,
Zemun, 10 Avijatičarski Trg

Споменик културе
Зграда Водне заједнице у Земуну,
Авијатичарски трг 10
 
Lokacija     Location
 
 
The Water Association building dating from 1908 was the first structure built on town land obtained by filling in the outer defensive ditches. It was built for the Cooperative for the Drainage of Southeast Srem, i.e. the Water Association still housed in it under the name “Galovica”, by the builders Franjo Jenč and Josip Katinčić. It is designed in the Secession style with emphasized masses in the architectural composition expressive of its administrative use. It has a basement, ground-floor and one upper floor, and the renovation and adaptation of the loft in 1928 was respectful both of the original architectural and stylistic features of the building and of its original use as an office and residential building. It is one of the most important representative buildings in the Historic Core of Zemun, and an important institution in the long tradition of hydrotechnics in Zemun. Its value also resides in the fact that, as a purpose-built structure, it has historical importance as a testimony to the development of the economy and hydrotechnics in southeast Srem at the beginning of the 20th century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Водне заједнице саграђена је 1908. године као прва зграда подигнута на проширеном градском терену добијеном после уклањања спољних одбрамбених шанчева. Зграду је подигла „Задруга за исушење југоисточног Срема“ тј. Водна заједница која је и данас у њој смештена под називом „Галовица“. Радове су изводили грађевинари Фрања Јенч и Јосип Катинчић. Обликована је у стилу сецесије, са наглашеним масама у општој архитектонској композицији, која изражава управни садржај зграде. Има подрум, приземље и спрат, а 1928. године поткровље је реконструисано и адаптирано тако да су поштоване аутентичне архитектонске и стилске одлике и задржана је аутентична стамбено-пословна намена. Зграда Водне заједнице спада међу значајније репрезентативне грађевине Старог језгра Земуна. Својим садржајем представља једну од важних установа, која се осамосталила после дуге традиције хидротехничке струке Земуна. Њена вредност проистиче и из тога да је као објекат посебне намене значајна за развој привреде и хидротехнике почетком прошлог века у југоисточном Срему.
 

Службени гласник РС бр. 51/13