ПРОЧЕЉЕ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 2005.
 
ДЕТАЉ ТИМПАНОНА, 2005.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1927.
 
ИЗГЛЕД БОЧНЕ ФАСАДЕ, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1927.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, РАЗГЛЕДНИЦА, ОКО 1935.
 
  Cultural monument
Old Building of the Faculty of Agriculture,
Zemun, 6 Nemanjina St.

Споменик културе
Стара зграда Пољопривредног факултета у Земуну,
Немањина 6
 
Lokacija     Location
 
 
The Faculty of Agriculture was built in 1932 to a design by Vojin Petrović in the area formerly occupied by the Zemun Kontumatz (quarantine). Originally a three-storey building, it received a fourth floor in 1947/8, and an addition in the 1970s which forms one architectural whole with the old building. It was designed in a representative manner in a tardy historicist style. In terms of purpose and architectural composition, it is consistent with older educational facilities built in the area cleared of earlier Kontumatz buildings and fits well in the freely conceived southwest zone of the Historic Core of Zemun. A building of architectural merit well fitted into the surrounding area, it is representative of the historic building stock of Zemun from a period of its economic, social, cultural and educational prosperity and a testimony to the development of higher education in Zemun and Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Стара зграда Пољопривредног факултета је саграђена 1932. године према плановима архитекте Војинa Петровићa, на простору некадашњег Контумаца. Првобитно је подигнута као двоспратни објекат, којем је 1947/48. године надзидан још један, трећи спрат. Седамдесетих година прошлог века зграда је дограђена, када је формирана јединствена архитектонска целина са старијим делом. Обликована је репрезентативно, у маниру закаснелог историцизма. Садржајем и архитектонском композицијом чини јединство са самосталним школским објектима подигнутим раније на простору порушених контумацких зграда и успешно се уклапа у слободно конципирану југозападну зону урбанистичке целине Старог језгра Земуна. Представља вредно ауторско остварење успешно уклопљено у контекст простора. Репрезент је историјског грађевинског фонда Земуна из времена привредног, друштвеног и културно-просветног успона и сведочанство развоја високог школства у Земуну и Београду.
 

Службени гласник РС бр. 51/13