ОСТАТАК БАСТИОНА
 
ИЗГЛЕД УТВРЂЕЊА, ПРАНДШТЕТЕРОВА МИНИЈАТУРА, 1608.
 
ОСНОВА ЗЕМУНСКЕ ТВРЂАВЕ
 
 
 
 
OСТАЦИ ЗЕМУНСКЕ ТВРЂАВЕ
 
 

Cultural monument
Zemun Fortress

Споменик културе
Земунска тврђава

 
Lokacija     Location
 
 
 
The medieval fortifications in Zemun have been preserved in the remnants of the so called gothic-type citadel. The square castle with a round tower on each side is preserved in parts of its outer walls and towers to the height of 2 meters. The castle is positioned SE-NW, NE-SW, and the length of its sides is 32.60, 30.15, 32 and 30.80 meters. The average diameter of the towers is 10 meters. The walls are built in broken stone, covered with brick in lime mortar.The fortress was first mentioned in the sources in the ninth century, and then frequently after the twelfth century. It is believed that the existing walls are from the fourteenth and fifteenth centuries. In a Prandšteter miniature from 1608 the castle is represented as whole and roofed, while the panoramas of Zemun from the eighteenth century show it in ruins. The castle was devastated by the scattering of the building material, and it is necessary to restore and revive it. The ruins of the castle are the oldest remnants of old Zemun.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Средњoвековна утврђења Земуна сачувана су у остацима цитаделе тзв. готског типа. Четвороугаони замак, са по једном кружном кулом на свакој страни, сачуван је у деловима спољних зидова и кула у висини до 2 метра. Замак је оријентисан према помоћним странама света, са странама дужине 32.60, 30.15, 32 и 30.80 m и просечним промером кула од 10 m. Зидови су од ломљеног камена, обложени опеком у кречном малтеру.
У изворима се помиње још у IX веку, а затим често после XII века. Сматра се да су постојећи зидови из XIV или XV века. На Прандштетеровој минијатури из 1608. године замак је сачуван и покривен, док се на панорамама Земуна већ од XVIII века налази у рушевинама. Рушевине замка представљају најстарије остатке старог Земуна.
 

Решење Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 963/48
од 17.6.1948.