РАЗГЛЕДНИЦА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ, ИЗГЛЕД ОКО 1910.
 
РАЗГЛЕДНИЦА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ, ИЗГЛЕД ОКО 1910.
 
РАЗГЛЕДНИЦА ПАНОРАМЕ ЗЕМУНА, ПОСЛЕ 1900.
 
ПОГЛЕД НА ЗЕМУН, 1780, КОПИЈА ЗАГЛАВЉА ЕСНАФСКОГ ПИСМА СА ПРИКАЗОМ ГРАДА
 
ПЛАН ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА СА ИЗОМЕТРИЈСКИМ ПРИКАЗОМ МАРКАНТНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА
 
 
 
 
ВИЗУРА СА МИЛЕНИЈУМСКЕ КУЛЕ НА СЕГМЕНТ СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА И ДУНАВ, 2003.
 
 

Spatial cultural and historic ensemble of great value
Old downtown of Zemun

Прострно културно-историјска целина од великог значаја
Старо језгро Земуна

 
Lokacija     Location
 
 
 
The existing agglomeration grew on the ruins of a Turkish village that preserved the continuity of human settlements at the same place since the Roman Taurunum. In the eighteenth century the old downtown of Zemun was transformed in a town. It has the shape of an irregular square with a predominantly orthogonal network of streets, an interior zone division and a main street that divides the town into its east and west parts. The old downtown of Zemun has kept these features to the present day. The preserved architecture documents the development of building techniques, the diversity of architectural forms and styles, as well as cultural influences. The architecture of old downtown Zemun keeps the continuity of urban institutions, economic circumstances and social tendencies; the development of military, sanitary, educational, religious and traffic institutions and the various types of commercial and artisan shops, the development of residential culture.
Old terraces and street names, groups of houses, ambiences and atmosphere are the constitutive elements of spatial relations and the living framework created from the early eighteenth century to the present day.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Постојећа агломерација настала је на рушевинама турског села које је одржало континуитет насеља на истом месту, још од римског Таурунума. Током XVIII века Старо језгро Земуна прерасло је у градско насеље. Формирано је у облику неправилног квадрата са мрежом улица углавном ортогоналне шеме, унутрашњом зонском поделом и главном улицом која дели варош на источни и западни део. Ове основне карактеристике Старо језгро је задржало све до данас. Сачуван грађевински фонд документује развој грађевинских техника, разнородност архитектонских облика, типова и стилова, као и културне утицаје. У архитектури Старог језгра Земуна сачуван је континуитет градских институција, привредних прилика и друштвених токова, развоја војних, санитарних, просветних, верских и саобраћајних установа. Развој нивоа становања, комуналног уређења и архитектоснких стилова може се пратити и на стамбеном фонду.  Старе трасе и називи улица, групације кућа, амбијенти и атмосфера, саставни су део просторних односа и животног оквира оствареног у временском распону од почетка XVIII века до данас.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79