ОПШТИ ИЗГЛЕД ИКОНОСТАСА
 
КУБЕ
 
ВИТРАЖ
 
ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ЦРКВЕ У АМБИЈЕНТУ
 
 

Cultural monument
Church of St. Nicholas,
43, Njegoševa Street

Споменик културе
Николајевска црква,
Његошева 43

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built in 1745-1752, on the place where an older, thatched, wooden Serbian church used to stand.
The single-nave building with semi-vaulted apse and choir stand is covered by a barrel vault. A two-storey belfry with metal covering is on the western side. Designed and built in the baroque style and structures, it has all the typical features of baroque churches built in Vojvodina and along the Military border in the eighteenth century. Apart from the high, richly carved iconostasis from 1762 with icons by Dimitrije Bačević, there are m mural compositions by Zemun painter Živko Petrović, icons and banners, as well as other pieces of inventory important for the cultural and economic history of Zemun.
The original belfry burnt in the fire of 1867 and was restored in 1870. The building was reinforced on the northern and southern façades with buttresses.
This is the oldest Orthodox church in old downtown Zemun and the oldest sacred building preserved in the area of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је у периоду од 1745-1752. године на месту старије, сламом покривене дрвене српске цркве.
Једнобродна грађевина с полуобличастом апсидом и певничким простором засведена је бачвастим сводом. На западној страни има двоспратни звоник с металном капом. Обликована је и грађена у барокном стилу и конструкцијама. Има све типичне одлике барокних цркава подизаних у Војводини и Војној граници у XVIII веку. У храму се, осим високог, богато изрезбареног иконостаса из 1762. године са иконама Димитрија Бачевића, налазе и зидне композиције земунског сликара Живка Петровића, иконе и заставе, као и други инвентар од значаја за културну и привредну историју Земуна. Посебно су значајне заставе земунских еснафа, које сведоче о друштвеној улози занатлија у пограничном Земуну. Првобитни звоник изгорео је у пожару 1867, а обновљен 1870. године. Ради ојачања грађевина је на северној и јужној фасади добила контрафоре. Црква је најстарији православни храм старог језгра Земуна и најстарија сакрална грађевина сачувана на подручју града Београда.
 

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
бр. 2159/48 од 04.12.1948.