ЕНТЕРИЈЕР, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА
 
СЕГМЕНТ ФАСАДЕ
 
ФАСАДА ИЗ ГАЈЕВЕ УЛИЦЕ
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Pantelić’s Foundry,
15, Gajeva Street

Споменик културе од великог значаја
Ливница „Пантелић”,
Гајева 15

 
Lokacija     Location
 
 
 
The locksmiths’ workshop and foundry Pantelić was founded in 1854. The workshop developed into a specialized foundry for the casting of bells and the making of tower clocks and became one of the most famous workshops in that area, known beyond the borders of the Empire. The older building of the foundry was reconstructed in 1926 when it got new facades in the style of historicism, after the design of Josif Marks, an architect from Zemun. The ground-.floor building has an irregular plan, with corresponding disposition of artisan and technological processes. The old tools and inventory preserved in the building was taken to the depots of the City Museum of Belgrade and the Serbian Centre. The building is a rare preserved workshop for a unique production programme. It speaks of the importance of craftsmanship in the development of Zemun and the whole area. It possesses architectural and visual values of a building that marks the corner on the old street grid and participates in the shaping of the ambience of streets and views toward Gardoš.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Браварска радионица и ливница Пантелић основана је 1854. године. Радионица се развила у специјализовано предузеће за ливење звона и израду торањских сатова, поставши у овој области једна од најчувенијих, позната и ван граница Царевине. Старија зграда ливнице реконструисана је 1926. године, када је по плановима земунског градитеља Јосифа Маркса добила нове фасаде, у духу историцизма.
Приземна зграда има неправилну основу, са одговарајућом диспозицијом зависном од занатских поступака и технолошког процеса. У згради су били сачувани стари алати и инвентар, који су пренети у депое Музеја града Београда и Српског дома. Ово здање представља ретко сачувану занатску радионицу јединственог производног програма. Сведочи и о значају занатства за развој Земуна и целокупног подручја. Поседује и архитектонско-урбанистичке и ликовне вредности, као објекат који маркира угао на старој матрици и учествује у формирању амбијента двеју улица и визуре ка Гардошу.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79