ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
The Building at 7, Glavna Street,
The Karamata Print-shop

Споменик културе
Кућа у Главној улици бр. 7,
Зграда штампарије Карамата

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built at the turn of the eighteenth century, in the style of the baroque with elements of classicism. It has a cellar, ground floor and first floor. The façades are symmetrically composed with uniform rhythm of the windows between lesenes. The spatial composition of the building is simple with characteristic steep roof. It has two wings and was built in adobe. The construction is partly vaulted and parted architrave. The ground floor was meant for commerce and the first floor for living quarters. The house belonged to the famous Stefanović-Vilovski family. At the end of the nineteenth century it housed the print-shop of Jovan Karamata that printed important literary works of national cultural value. For a certain period of time it also housed hotel “Evropa”. Apart from its architectural characteristics that bring it among the most significant examples of bourgeois architecture, the house has ambient and urban values as a corner building that links a part of the street grid from the eighteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је на прелазу ХVIII у XIX столеће. Има подрум, приземље и спрат. Обликована је у духу барока с елементима класицизма. Фасаде су јој симетрично компоноване са уједначеним ритмом прозора између лезена. Просторна композиција зграде одликује се једноставношћу и карактеристичним стрмим кровом. Зидана је опеком у блату. Конструкције су јој делом сводне, делом архитравне. Двотрактног је типа. Приземље је намењено трговини, а спрат становању. Припадала је чувеној породици Стефановић-Виловски. У њој је крајем прошлог века била смештена штампарија Јове Карамате, у којој су се штампала значајна књижевна дела националне културе. Једно време био је ту хотел „Европа“. Осим архитектонских одлика, које је стављају у ред најзначајнијих примерака грађанске архитектуре, зграда има амбијенталне и урбанистичке вредности, као угаони објекат који фиксира део регулације уличне мреже из XVIII века.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 870/7 од 31.12.1963.