ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ ДАВИДОВИЋЕВЕ УЛИЦЕ
 
ОСНОВА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
House where Dimitrije Davidović
was born,
6, Glavna Street

Споменик културе од великог значаја
Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић,
Главнa 6

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house at the corner of Glavna and Davidovićeva Streets, with an inner courtyard, represents a complex house developed from the mid-eighteenth to mid-nineteenth century. A typical one-storey residential house with two tracts, six windows on Glavna Street and three windows overlooking Davidovićeva Street, got much longer fronts on both street by extensions. The uniform facades comprise all the development phases of the building and contribute to an integral spatial impression. According to local legend, Dimitrije Davidović was born there on October 20, 1789. He was an author and journalist, Serbian diplomat, Minister of Education in the new Serbia and author of its constitution. The house has numerous cultural-historic and ambient values, harmonic proportions, simplicity and coherence in the treatment of its facades. It represents a more modest variation of the classicistic town house. It was registered as cultural heritage of great importance.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа на углу Главне и Давидовићеве улице, оријентисана око унутрашњег дворишта, представља сложену зграду развијану од краја XVIII до средине XIX века. Типична стамбена једноспратница двотрактног типа са шест прозора према Главној и три прозора према Давидовићевој улици, дограђивањем је добила много дуже фронтове према обема улицама. Јединствено обрађеним фасадама обухваћене су све развојне фазе куће и тиме постигнут целовит просторни утисак. У кући је 20. X 1789. рођен Димитрије Давидовић, књижевник и новинар, српски дипломата, министар просвете обновљене Србије и писац Сретењског устава.
Кућа се одликује културно-историјским и амбијенталним вредностима, усклађеним пропорцијама, једноставношћу и доследношћу у обради фасадног платна. Представља скромнију варијанту градске класицистичке куће.
 Службени гласник СРС бр. 14/79