ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ СА ПЛАФОНА, АУСТРИЈСКИ ДВОГЛАВИ ОРАО
 
ПРЕСЕК И ОСНОВЕ
 
 
 
 
ГЛАВНА ФАСАДА, 1910.
 
 

Cultural monument of great value
Karamata’s family House,
17, Karamatina Street

Споменик културе од великог значаја
Кућа породице Карамата,
Караматина 17

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house has three parts: ground floor, one floor with simple roof and one floor with cellar and mansard roof. All of the three parts are connected with a uniform facade and one main entrance. The highest part was built in 1764 by the rich merchant from Zemun, Kuzman Jovanović. In 1772 the house was bought for 4,000 forints by Dimitrije Karamata, immigrant from Katranice in Macedonia. Since then the house has been in the possession of the Karamata family. In the plans of Zemun from late eighteenth century the house has the present day volume. At that time, in 1795 it was appraised at the value of 8,000 forints, which suggests that then, and later, it was one of the most comfortable houses in Zemun, since the best houses in the town reached only up to 6,000 forints. In 1827 Jovan Karamata, son of Dimitrije, built a new storey to the middle part and, judging by the money spent, he made an overall adaptation of the building. The uniform facade and the gate above with the year 1827 are also from that period. The former Baroque gate was on the eastern part of the house. At the time of the Austro-Ottoman war, in 1788, Emperor Josef II stayed in it with his staff. It was also the venue of the War Council with Josef II, field-marshal Latzi and Laudon. For that occasion, a big Austrian two-headed eagle, carved in wood and coloured, probably the work of a local carver, was placed on the ceiling of the first floor. In 1848, during the time of Atanasije Karamata, son of Jovan, cashier of the National Board of Serbian Vojvodina, Serbian patriarch Josif Rajačić stayed in the house. Vuk Stefanović Karadžić was also one of the eminent persons who stayed as guest in the house. The architects of the house are not known, and there are no original plans. The facade is designed in the style of classicism and empire, while the building as a whole had the characteristics of a typical baroque town residential building. It is one of the most significant monuments of the old downtown Zemun and has been registered as cultural heritage of great importance. The art collection preserved in the house contains family portraits, works by Georgije Tenecki and Pavel Đurković.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа се састоји из три дела: приземног, једноспратног са једноставним кровом и једноспратног са подрумом и мансардним кровом. Сва три дела повезана су јединствено обрађеном фасадом и имају заједнички главни улаз. Највиши део зграде подигао је 1764. године имућни земунски трговац Кузман Јовановић. Зграду је 1772. године купио Димитрије Карамата. Од тада до данас зграда се налази у власништву породице Карамата.
На плановима Земуна с краја XVIII века зграда има данашњи габарит. Крајем века, 1795. године, процењена је на 8.000 форинти, што казује да је тада, као и касније, била једна од најкомфорнијих земунских кућа јер су у то време најбоље куће Земуна достизале цену од 6.000 форинти. Јован Карамата, син Димитрија, надзидао је 1827. године спрат на средњем делу куће и извршио адаптацију зграде у целости. Из тога времена је јединствена фасада с капијом изнад које стоји година 1827. Ранија барокна капија била је на источном делу зграде.
У кући породице Карамата, за време аустро-турског рата, 1788. године одсео је цар Јосиф II са својим штабом. Ту је одржан ратни савет на којем су учествовали поред Јосифа II и фелдмаршал Лаци и Лаудон. Тада је на плафону салона првог спрата постављен, у дрвету резан и обојен, велики двоглави аустријски орао, вероватно дело неког домаћег „пилтора“. Године 1848. у згради је одсео патријарх српски Јосиф Рајачић. У њој је, поред других познатих личности, боравио и Вук Стефановић Караџић.
Градитељи куће за сада су непознати, а нема ни оригиналних планова. Фасада је обликована у духу класицизма и ампира, док зграда у целини има одлике типичне барокне градске стамбене куће. Зграда представља један од најзначајнијих споменика старог језгра Земуна.
У сачуваној збирци налазе се породични портрети, радови Георгија Тенецког и Павела Ђурковића.
 Службени гласник СРС бр. 14/79