ИЗГЛЕД КАТОЛИЧКЕ КАПЕЛЕ
 
ИЗГЛЕД СА ЈУГА
 
ОСНОВА И ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД КОНТУМАЦКИХ КАПЕЛА
 
 

Cultural monument
Quarantine Chapel of St. Roch
5, Gradski park (Town Park)

Споменик културе
Контумацка капела Св. Рока,
Градски парк 5

 
Lokacija     Location
 
 
 
The chapel was built in 1836 during the mandate of the quarantine director Franc Minas, after the plans of architect Josif Felber, at the place where the old Catholic quarantine chapel used to stand. It was designed in baroque style, simply and consistently. The single-nave building with semi-circle apse is divided into six compartments. Its quarantine character is expressed in the plan which has the main entrance and six other doors, three on each longer facade. Beside the Orthodox chapel, it is the only remnant of the Quarantine, an important economic and sanitary institution of Zemun, located then on the borderline between the two empires. The inventory of movable works of historic value in the Chapel of St. Roch comprises six nineteenth century paintings by Živko Petrović, Aleksandar Mаšić, Dražanski and unknown authors.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је 1836. године за време контумацког директора Франца Минаса, по плановима градитеља Јосифа Фелбера, а на месту старије католичке контумацке капеле. Обликована је у духу барока, једноставно и доследно. Једнобродна грађевина са полукружном апсидом подељена је на шест травеја. Њен карантински карактер изражен је у основи која поред главног улаза има и шесторо врата, по троја на свакој подужној фасади. Овај храм као и православна капела једини су материјални остаци Контумаца, важне привредне и санитарне установе пограничног Земуна. Фонд покретних дела споменичког значаја у капели Св. Рока састоји се од слика насталих у XIX веку. Међу њима су дела сликара Живка Петровића, Александра Машића, Дражанског и непознатих аутора.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 239/5
од 23.12.1966.